Dokumenty / Procedury / Regulaminy szkolne

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania SP nr 1 w Jaśle

Program wspierający przeciwdziałanie szkodliwym skutkom COVID

Program profilaktyczno-wychowawczy SP nr 1 w Jaśle na rok szkolny 2023/2024

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych

Dydaktyczny plan pracy SP nr 1 w Jaśle

Wymagania szczegółowe - ocena zachowania

Procedura zgłaszania zastrzeżeń do trybu ustalania oceny z zachowania

Jawność ocen

Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Procedury dotyczące spraw  wychowawczych

Procedura organizacji egzaminu klasyfikacyjnego

Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

Procedury zapewnienienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Procedury realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów

Regulamin dyskotek szkolnych (zabaw)

Regulamin przyznawania Statuetki Romualda Traugutta

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej

Procedura  postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę w Szkole Podstawowej nr 1  im. Romualda Traugutta

Regulamin korzystania z placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1

Zagrożenie i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów Szkoły Podstawowej nr 1

Procedury pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w okresie pandemii

Regulacje zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 w razie zawieszenia wszystkich zajęć stacjonarnych i przejścia na nauczanie na odległość lub zorganizowania kształcenia mieszanego

Regulamin użyczania sprzętu (laptopa) niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle

Zasady dobrowolnego uczestnictwa  w lekcjach podczas nieobecności ucznia w szkole