Oferta opiekuńcza

Umożliwiamy korzystanie z następujących usług:

– opieki medycznej,

– opieki pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy szkolnego oraz pedagoga specjalnego,

– świetlicy szkolnej,

– dożywiania (obiady, herbata do śniadania).

Zgłoszenie do korzystania z obiadów :

Zgłoszenie  do świetlicy:

Regulamin rekrutacji do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle

Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

Art. 105.

1. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:

1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;

2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

 1. O miejsce w świetlicy mogą ubiegać się rodzice dzieci uczęszczających do klas I-III.
 2. Liczba miejsc i podział na grupy wychowawcze wynikają z arkusza organizacyjnego szkoły zatwierdzonego przez organ prowadzący.
 3. Zapis dziecka odbywa się na wniosek rodziców poprzez czytelne wypełnienie Karty Zgłoszenia  i przekazanie jej do sekretariatu szkoły w terminie do końca maja danego roku szkolnego.
 4. Kartę zgłoszenia można pobrać z sekretariatu. Rodzic wypełniając Kartę Zgłoszenia oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym i akceptuje Regulamin świetlicy.
 5. Wnioski rozpatruje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 6. Komisja Rekrutacyjna na podstawie zgromadzonych wniosków ustala listę kandydatów.
 7. Listy dzieci zakwalifikowanych, obejmujące imiona i nazwiska dzieci są opublikowane poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej szkoły w terminie do połowy czerwca danego roku szkolnego.
 8.  Kryteria naboru:

Podczas kwalifikacji pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do klas  I-III spełniające kryteria podstawowe:

 • dzieci matek i ojców pracujących zawodowo (oboje rodzice)
 • dzieci, których organizacja dojazdu do szkoły wymaga dłuższego pobytu w świetlicy  
 • dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących,pracujących;
 • dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów;
 • dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej;

Pozostałe dzieci będą przyjęte w miarę wolnych miejsc.

 1.  Rodzice pragnący skorzystać z pierwszeństwa w kwalifikacji zobowiązani są potwierdzić fakt spełniania każdego z kryteriów, z których chcą skorzystać, poprzez dostarczenie stosownych dokumentów.
 2.  W przypadku niedostarczenia stosownych dokumentów potwierdzających fakt spełniania danego kryterium, w trakcie analizy wniosku kryterium, które nie zostało właściwie udokumentowane, będzie traktowane jako niespełnione.
 3.  Harmonogram:

Składanie kart zgłoszeń do świetlicy do końca maja danego roku szkolnego.
Ogłoszenie list przyjętych do świetlicy oraz opublikowanie informacji o pozostałych wolnych miejscach do 15 czerwca.
Ogłoszenie odbędzie się poprzez wywieszenie listy na tablicy informacyjnej szkoły.

12. Dzieci nieprzyjęte do świetlicy lub zgłaszające się w trakcie roku szkolnego umieszczane są na liście rezerwowej. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka do uczęszczania na świetlicę. Dzieci te są kolejno przyjmowane do świetlicy w przypadku, jeśli któryś z wychowanków świetlicy zrezygnuje lub zostanie skreślony z listy dzieci przyjęty.

13. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka (powyżej dwóch tygodni) na zajęciach w świetlicy może stanowić podstawę do skreślenia ucznia  ze świetlicy.  O skreśleniu ucznia  z listy dzieci uczęszczających na świetlicę decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami świetlicy.

14. Wnioski i prośby indywidualne o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej złożone w trakcie roku szkolnego rozpatruje dyrektor w porozumieniu  z wychowawcami świetlicy. 

17. Odwołania.

Rodzice dziecka, które nie zostało zakwalifikowane do przyjęcia do świetlicy szkolnej, mogą złożyć odwołanie. Odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły nie później niż w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji. Odwołania bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. Dyrektor rozpatruje odwołania w ciągu 3 dni od daty złożenia. Pisemna odpowiedź na odwołanie przekazana jest rodzicom w formie pisemnej.  Decyzja dyrektora w zakresie odwołania jest ostateczna.

Świetlica szkolna

Świetlica spełnia ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo –  wychowawczych szkoły i jest z nią integralnie związana. Jako wewnątrzszkolna komórka wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich obszarach.

Otwarta jest w godz. 7.00 – 17.00  i obejmuje opieką dzieci z klas 1 – 3.

Oferuje różnorodne zajęcia: czytelnicze, umuzykalniające, plastyczne , taneczne, szachowe, językowe, reedukacyjne, multimedialne.

   W ramach świetlicy działa zespół wokalno-taneczny „Świetliki”