Procedury dotyczące spraw wychowawczych w SP 1

PROCEDURY DOTYCZĄCE SPRAW WYCHOWAWCZYCH

Zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 22 grudnia 2023 r.

 

Postępowanie w przypadku spraw spornych i konfliktów.

1. Konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy, rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą służy mu pedagog szkolny. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów,

2. Konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny we współpracy z wychowawcami klas. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów,

3. Konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga zastępca dyrektora szkoły wspólnie z pedagogiem szkolnym i wychowawcą ucznia. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice ucznia,

 

Postępowanie z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne na lekcji.

1. Higienistka szkolna przeprowadza wywiad z uczniem

2. Higienistka powiadamia dyrekcję szkoły o zaistniałym fakcie

3. Higienistka lub dyrekcja szkoły powiadamia rodziców ucznia lub prawnych opiekunów o złym stanie zdrowia ucznia

4. Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych może odbyć się tylko po osobistym odebraniu dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów ze szkoły

5. Podanie lekarstwa uczniowi może odbyć się po uprzedniej konsultacji telefonicznej z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka – odpowiedzialna higienistka szkolna

 

Postępowanie nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży oraz w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Nauczyciel podejmuje następujące działania:

1. Podejmuje działania mające na celu podporządkowanie się ucznia regulaminowi szkolnemu.

2. Zgłasza po lekcji sprawę do wychowawcy klasy.

3. Po rozpatrzeniu sprawy wychowawca zasięga opinii pedagoga i w razie potrzeby wzywa rodziców w celu poinformowania o zachowaniu dziecka.

4. Pisze stosowną notatkę, którą wychowawca umieszcza w teczce wychowawcy.

5. Wychowawca może zastosować kary przewidziane w Statucie Szkoły.

6. Jeżeli jest to zachowanie incydentalne, szkoła pozostaje w bezpośrednim kontakcie z rodzicami w celu informowania ich o zachowaniu dziecka. Jeżeli są to sytuacje nawracające, ustala się system pracy z uczniem i oddziaływań indywidualnych (pedagog, wychowawca, rodzice) w celu eliminacji zachowań niepożądanych.

7. Zgłasza sprawę do dyrektora.

8. W przypadku niepodejmowania skutecznej współpracy rodziców ze szkołą dyrektor zwraca się do sadu rodzinnego o zbadanie sytuacji domowej dziecka.

 

Procedury udzielania pomocy dziecku w sytuacji rozpoznania lub podejrzenia krzywdzenia dziecka w rodzinie

Szkoła udzielając pomocy dziecku doznającemu przemocy w rodzinie powinna kierować się następującymi zasadami:

1. Nadzór nad prowadzeniem przypadku dziecka krzywdzonego sprawuje dyrektor szkoły udzielając wsparcia i pomocy osobom bezpośrednio zaangażowanym w pomoc.

2. Koordynatorem pomocy dziecku pokrzywdzonemu może być i najczęściej jest pedagog szkolny. W sytuacji prowadzenia dużej liczby przypadków lub ich złożoności i wielu działań, dyrektor może zadanie koordynacji kolejnych powierzyć innej osobie, przy czym nadal pozostają one w ogólnym rejestrze prowadzonym przez pedagoga.

3. Każdy pracownik szkoły, który zauważy lub podejrzewa u ucznia symptomy krzywdzenia, jest zobowiązany zareagować – jeśli to konieczne, udzielić pierwszej pomocy oraz przekazać informację o zaobserwowanym zdarzeniu pedagogowi szkolnemu lub wychowawcy opisując w notatce wygląd, stan, dolegliwości oraz zachowanie dziecka, cytaty jego wypowiedzi oraz podjęte działania.

4. W przypadku podejrzenia przemocy domowej wobec dziecka szkoła wszczyna procedurę „Niebieskich Kart” uruchamiając tym samym interwencję w środowisku ucznia.

5. Podstawą udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu jest podmiotowy kontakt (w tym nie zmuszanie go do potwierdzenia naszych podejrzeń) oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa, najlepiej we współpracy z rodzicami lub, jeśli nie jest to możliwe, poprzez interwencję prawną oraz działania instytucjonalne.

6. Zasadą udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu przez szkołę jest współpraca zespołowa (ograniczona jednak, ze względu na zachowanie dyskrecji, do osób pracujących z dzieckiem w to tzw. „osoby zaufania”) oraz interdyscyplinarna.

7. Podejmowane działania powinny opierać się na diagnozie dziecka i jego sytuacji (opartej na informacjach od pracujących z nim nauczycieli, personelu niepedagogicznego, osoby zaufania, ewentualnie na innych dostępnych danych, np. pochodzących od specjalistów poradni, zespołu interdyscyplinarnego, wywiadu z rodzicami), powinny być monitorowane i prowadzone do czasu uzyskania poprawy sytuacji dziecka. Działania szkoły nie kończą się zatem z chwilą nawiązania współpracy z rodziną dziecka lub przekazania zawiadomienia odpowiednim służbom.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z pedagogiem szkolnym występuje oficjalnie do sądu rodzinnego i prokuratury, ośrodka pomocy społecznej z zawiadomieniem o zagrożeniu dziecka krzywdzeniem, zawiera porozumienie z innymi instytucjami i placówkami w sprawie współpracy interdyscyplinarnej.

Pedagog szkolny w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka

1. Udziela bezpośredniej pomocy dziecku, jeśli zagrożone jest jego życie lub zdrowie (np. w sytuacji obrażeń na ciele), pod nieobecność higienistki szkolnej organizuje pomoc medyczna wzywając karetkę.

2. Przeprowadza we współpracy z wychowawca oraz innymi osobami zaangażowanymi w pomoc dziecku ocenę zagrożenia dziecka przemocą.

3. Współpracuje z wychowawca stale obserwując dziecko.

4. Organizuje pomoc materialna uczniom zagrożonym zaniedbaniem, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

5. Współpracuje z dyrektorem w podejmowaniu interwencji.

6. Informuje dyrektora o każdym przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie, w szczególności, gdy współwystępują problemy zdrowotne i higieniczne.

7. Może być osoba, która uruchamia procedurę Niebieskiej Karty poprzez wypełnianie formularza Niebieskiej Karty, który następnie przekazywany jest przewodniczącemu gminnego zespołu interdyscyplinarnego.

8. Może uczestniczyć w pracach gminnego zespołu interdyscyplinarnego roboczego

9. Współpracuje ze specjalistami z poradni specjalistycznych, do których kierowane jest dziecko lub jego rodzic, z zespołem interdyscyplinarnym

10. Informuje rodziców o podjętych działaniach na rzecz dziecka, w tym m. in. o kontakcie z z zespołem interdyscyplinarnym i podjętych przez ten zespól decyzjach oraz zaleceniach i propozycjach działań dla rodziców.

11. Konsultuje prowadzone sprawy ze specjalistami (superwizorami, prawnikami) w poradniach specjalistycznych.

Wychowawca w sytuacji, gdy podejrzewa, ze dziecko jest krzywdzone:

1. Udziela bezpośredniej pomocy dziecku, jeśli zagrożone jest jego życie lub zdrowie (np. w sytuacji obrażeń na ciele), pod nieobecność higienistki szkolnej organizuje pomoc medyczną wzywając karetkę.

2. Kontaktuje się z pedagogiem przekazując mu informacje o swoich obserwacjach

3. Systematycznie monitoruje sytuacje dziecka obserwując ewentualne zmiany jego zachowania

4. Udziela dziecku wsparcia na wszystkich etapach przemocy.

Higienistka szkolna w sytuacji, gdy podejrzewa, ze dziecko jest krzywdzone:

1. Udziela bezpośredniej pomocy dziecku, jeśli zagrożone jest jego życie lub zdrowie oraz organizuje pomoc medyczną

2. Jeśli zauważy na ciele dziecka siniaki, wybroczyny lub inne objawy przemocy fizycznej, opisuje je w karcie zdrowia dziecka.

3. Wpisuje w karcie także nazwisko osoby, która przyprowadziła dziecko wówczas, gdy dziecko z obrażeniem zostało zgłoszone przez innego pracownika szkoły.

4. Kontaktuje się z pedagogiem szkolnym i wychowawca dziecka zgłaszając informacje o swoich podejrzeniach i obserwacjach.

5. Może kontaktować się z rodzicami dziecka w przypadku stwierdzenia zaniedbań zdrowotnych.

 

Inni pracownicy szkoły w sytuacji, gdy podejrzewają, ze dziecko jest krzywdzone:

1. Kontaktują się z jego wychowawca i pedagogiem przekazując im informacje o swoich podejrzeniach i obserwacjach.

2. Biorą udział w monitorowaniu sytuacji dziecka oraz jeśli istnieje taka potrzeba, w opracowaniu wspólnie z pedagogiem szkolnym i wychowawca planu pomocy dziecku.

 

Postępowania w przypadku braku lub problemów we współpracy z rodzicami.

1. Nauczyciel, pedagog szkolny, dyrektor szkoły  podejmują następujące działania gdy:

a.rodzice odmawiają współpracy ze szkołą:

b. dziecko jest ofiarą lub uczestnikiem przemocy domowej, w tym zaniedbywane (głodne, brudne, nieadekwatnie ubrane, bez przyborów szkolnych, pozbawione opieki, nieleczone);

c. w przypadku nieuregulowanej sytuacja prawnej dziecka;

d. rodzice dziecka są uzależnieni od alkoholu lub narkotyków lub innych środków psychoaktywnych;

e. rodzina jest niewydolna wychowawczo, w tym rodzice chorzy psychicznie.

2. Informują pisemnie sąd rodzinny wraz z przekazaniem kompletu dokumentów.

3. Powyższe informacje przesyłają także do wiadomości właściwego ośrodka pomocy społecznej.

4. Pedagog szkolny przekazuje informację „zespołowi interdyscyplinarnemu” (pracownicy szkoły, pracownik socjalny, dzielnicowy, kurator sądowy) oraz prowadzi dokumentację.

 

Postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.

1. Nauczyciel – wychowawca ma obowiązek przeprowadzenia diagnozy sytuacji szkolnej i rodzinnej uczniów na początku roku szkolnego.

2. Podjąć działania wychowawcze zmierzające do rozwiązania problemów szkolnych ucznia.

3. Pedagog szkolny przeprowadza diagnozę problemów wychowawczych i emocjonalnych ucznia.

4. Nauczyciel informuje rodzica o istniejących trudnościach i zapoznaje go ze swoim planem działań, jednocześnie zobowiązuje rodzica do rzetelnej współpracy.

5. Wychowawca występuje do rodzica o zgodę na przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia.

6. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni, gdy zachowanie ucznia może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym.

7. Zaistniałe sytuacje, podjęte kroki i ich efekty należy omówić na spotkaniach zespołu wychowawczego i ewentualnie Rady Pedagogicznej.

 

Postępowania w przypadku agresywnego zachowania ze strony ucznia.

W każdym przypadku, gdy uczeń jest świadkiem wypadku, pobicia, agresywnego zachowania bądź innego zdarzenia sprzecznego z normami i zasadami obowiązującymi na terenie szkoły natychmiast zgłasza zaistnienie danego faktu  najbliżej znajdującej się osobie dorosłej: pracownikowi szkoły, nauczycielowi, wychowawcy, dyrektorowi szkoły.

 

Procedura zachowania się w przypadku czynu o stosunkowo niskiej szkodliwości (np. celowe popchnięcie, kopnięcie, wyzywanie): 

Pracownik szkoły

1. Zdecydowanie i stanowczo, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary.

2. Rozdzielenie stron.

3. Ustalenie granic: niedopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej.

4. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju interwencji.

5. Rozmowa z uczniem – zwrócenie uwagi na jego niewłaściwe zachowanie.

6. Zgłoszenie zaistniałego zdarzenia wychowawcy klasy.

Wychowawca

1. Rozmowa z wychowawcą klasy.

2. Gdy dane zdarzenie powtórzy się więcej niż 3 razy – upomnienie wychowawcy  i odpowiedni zapis w dzienniku szkolnym.

3. Gdy uczeń nadal nie reaguje na upomnienie – poinformowanie rodziców o zaistniałym fakcie; upomnienie dyrektora szkoły i obniżenie oceny z zachowania.

 

Procedura zachowania się w przypadku czynu o dużej szkodliwości (np. stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia siebie lub innych, uszkodzenie ciała itp.):

Pracownik szkoły

1. Zdecydowanie, stanowczo słownie, nie wdając się w dyskusje, całkowite przerwanie negatywnych zachowań sprawcy wobec ofiary

2. Rozdzielenie stron.

3. Ustalenie granic: nie dopuszczenie do przejawów agresji wobec siebie jako osoby interweniującej.

4. Ocena zagrożenia i podjęcie decyzji o rodzaju dalszej interwencji.

5. Udzielenie pierwszej pomocy ofierze zdarzenia i zabezpieczenie miejsca zdarzenia

6. Wezwanie pomocy medycznej w razie konieczności

7. Wezwanie wychowawcy (w przypadku jego nieobecności dyrektora szkoły lub jego zastępcy) rozpoczęcie procedury wobec sprawcy zdarzenia.

Wychowawca

1. Powiadomienie dyrekcji o zaistniałym zdarzeniu.

2. Powiadomienie rodziców sprawcy i ofiary zaistniałego zdarzenia

3. Rozmowa indywidualna ze sprawcą zdarzenia – poinformowanie go o poważnym naruszeniu obowiązujących zasad, poinformowanie o dalszym toku postępowania.

Dyrektor szkoły

1. Wezwanie rodziców – powiadomienie ich o zaistniałym fakcie.

2. Ustalenie okoliczności zdarzenia – wysłuchanie stron.

3. W przypadku poważnego wykroczenia oraz uszczerbku na zdrowiu ucznia – powiadomienie policji i sądu rodzinnego.

4. Upomnienie dyrektora szkoły – odpowiedni zapis w dzienniku szkolnym.

5. Obniżenie oceny z zachowania.

 

Procedury postępowania w sytuacjach zachowania przemocowego ze strony uczniów

W tym przypadku stosuje się procedury takie jak w przypadku zachowania agresywnego o dużej szkodliwości.

 

Postępowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych na terenie szkoły (ostre narzędzia np. nóż, żyletka, kastet itp.)

Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do:

1. Nakłaniania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, ze ma obowiązek oddać niebezpieczny przedmiot do depozytu)

2. Powiadomienie wychowawcy klasy.

3. W przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za złamanie regulaminu szkolnego; - w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia natychmiastowe powiadomienie dyrekcji szkoły i podjęcie działania zmierzającego do zapewnienia bezpieczeństwa innym uczniom-  odizolowanie ucznia.

4. Wezwanie rodziców do szkoły, powiadomienie o konsekwencjach czynu.

5. Wezwanie policji.

6. Rewizja przeprowadzona przez policję w obecności rodziców ucznia.

7. Powiadomienie kuratora sądowego, gdy uczeń jest pod jego opieką.

8. Obniżenie oceny z zachowania.

 

UWAGA:

W przypadku znalezienia na terenie szkoły broni, materiałów wybuchowych, innych niebezpiecznych substancji lub przedmiotów, należy zapewnić bezpieczeństwo przebywającym na terenie szkoły osobom, uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i wezwać policję - tel.2296997 lub 112.

 

Postępowanie w przypadku zachowania uniemożliwiającego prowadzenie lekcji (wulgarne zachowania w stosunku do rówieśników, nauczyciela, głośne rozmowy, spacery po sali, brak reakcji na polecenia nauczyciela)

Nauczyciel

1. Słowne zwrócenie uwagi na niewłaściwe postępowanie ucznia.

2. Próba uspokojenia sytuacji w klasie.

3. W przypadku konfliktu między uczniami– rozdzielenie stron.

4. W przypadku barku reakcji ze strony uczniów - poinformowanie o dalszych konsekwencjach.

5. Powiadomienie wychowawcy klasy

Wychowawca

1. Rozmowa wychowawcy klasy, zwrócenie uwagi na niewłaściwe zachowanie i dalsze konsekwencje

2. W przypadku powtórzenia się zachowania lub czynu o dużej szkodliwości – upomnienie, sporządzenie odpowiedniej adnotacji w dzienniku szkolnym.

3. W każdym przypadku, powiadomienie rodziców

4. W przypadku braku reakcji na interwencję nauczyciela i wychowawcy, powiadomienie dyrekcji szkoły.

5. Obniżenie oceny z zachowania.

6. Konsekwencje: zgodne ze statutem szkoły.

 

Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły (obelżywe wyzwiska, groźby, agresja fizyczna, zabranie przedmiotu należącego do nauczyciela lub pracownika szkoły)

1. Powiadomienie wychowawcy, dyrekcji, rodziców i ew. kuratora sądowego.

2. Przeprowadzenie rozmowy przez dyrektora szkoły ze sprawcą.

3. Powiadomienie policji i sądu rodzinnego.

4. Obniżenie oceny z zachowania oraz odpowiedni wpis do dziennika. 

5. Nagana dyrektora szkoły

 

Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej własności

1. Interwencja – powstrzymanie sprawców.

2. W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie czynności mających na celu ustalenie sprawcy/sprawców.

3. Wezwanie rodziców.

4. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji.

5. Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców sprawców lub odpracowanie szkody.

6. Obniżenie oceny z zachowania.

 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2. Wychowawca informuje o fakcie  dyrektora szkoły.

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

5. Podobnie, w sytuacji, gdy szkoła  wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 

W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy powinien podjąć następujące kroki:

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2. W razie konieczności odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3. W sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia udziela  pierwszej pomocy, wzywa pogotowie ratunkowe.

4. Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.

5. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.

6. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób.

7. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego.

8. W każdym tego typu przypadku uczeń otrzymuje naganę.

 

W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć następujące kroki:

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności, w obecności drugiej osoby zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja należy.

2. O zaistniałym fakcie informuje dyrektora szkoły, który ma obowiązek wezwać policję

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancje przypominające narkotyk

1. Powiadomienie dyrekcji szkoły.

2. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawcy, dyrekcji) ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość torby itp. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie przeszukać odzieży ani torby ucznia – jest to czynność zastrzeżona dla policji.

3. W przypadku oddania nauczycielowi przez ucznia podejrzanej substancji, szkoła przekazuje ją niezwłocznie policji.

4. Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w szkole lub miejscu przebywania ucznia.

5. W przypadku, gdy uczeń odmawia oddania substancji – policja w obecności rodziców ucznia przeprowadza rewizję.

6. Wychowawca i dyrektor szkoły przeprowadzają rozmowę z uczniem i jego rodzicami.

7. Udzielnie uczniowi nagany i obniżenie oceny z zachowania.

8. Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową.

 

UWAGA:

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - w Polsce karalne jest:

- posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych;

- wprowadzanie do obrotu środków odurzających;

- udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia;

- wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających.

Każde z wymienionych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 lat a nie ukończył 17 lat.

 

Jeżeli przestępstwo ma miejsce na terenie szkoły, należy wezwać policję.

W każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia, który nie ukończył 17 lat należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny, a w przypadku popełnienia przestępstwa przez ucznia, który ukończył 17 rok życia prokuratora lub policję (art. 4 Upn i art. 304 Kpk)

 

Postępowanie w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia

1. Zgłoszenie faktu wychowawcy klasy.

2. Wychowawca powiadamia o fakcie rodziców ucznia oraz dyrekcję.

3. Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna – powiadomienie ucznia w obecności rodziców o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia przez osoby niepełnoletnie.

4. Udzielenie upomnienia i odpowiedni zapis w zeszycie spostrzeżeń.

 

Procedura postępowania w przypadku kradzieży

1. Rozmowa wychowawcy z uczniem celem ustalenia przyczyn kradzieży.

2. Poinformowanie dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.

3. Wezwanie do szkoły rodziców ucznia i przekazanie im informacji.

4. Sporządzenie zapisu w dzienniku szkolnym.

5. Zobowiązanie ucznia do oddania skradzionej rzeczy ewentualnie pokrycie kosztów skradzionego przedmiotu.

6. W przypadku odmowy współpracy przez ucznia i rodziców powiadomienie policji.

7. Dalszy tok postępowania prowadzi policja.

 

Postępowanie w sytuacji wagarów ucznia

1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, wychowawca telefoniczne powiadamia rodziców ucznia o nieobecności – ustalenie przyczyny nieobecności.

2. W przypadku, gdy rodzic zapomniał o usprawiedliwieniu – wychowawca na wniosek rodzica usprawiedliwia nieobecność ucznia.

3. W przypadku, gdy rodzic nie wiedział o nieobecności ucznia – wychowawca wpisuje w dzienniku szkolnym nieobecność nieusprawiedliwioną.

4. W przypadku zdiagnozowania wagarów ucznia wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, informuje o konsekwencjach, jeśli dany czyn będzie się powtarzał.

5. Udzielenie upomnienia oraz sporządzenie odpowiedniego zapisu w dzienniku szkolnym.

6. W przypadku braku informacji ze strony rodziców o nieobecności ucznia dłuższej niż tydzień wychowawca zobowiązany jest do kontaktu z rodzicami ucznia i ustalenia przyczyny nieobecności.

7. W przypadku, gdy niemożliwe jest nawiązania telefonicznego kontaktu z rodzicami ucznia – po dwóch tygodniach nieobecności dyrektor szkoły wysyła pisemne zawiadomienia do rodziców o absencji ucznia i nierealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

8. W przypadku niereagowania rodziców na przedłużające się wagary, wizyta wychowawcy w domu ucznia.

9. W przypadku dalszego braku reakcji rodziców ucznia wszczęcie postępowania administracyjnego i administracyjna egzekucja realizacji obowiązku szkolnego przez organ prowadzący

10. Dalsze postępowanie leży w gestii organu prowadzącego

 

Postępowanie w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia.

W przypadku uchybienia przez nauczyciela obowiązków wynikających z art. 6 Ustawy Karta Nauczyciela, a w rezultacie naruszenia godności osobistej ucznia, prowadzi się wewnątrzszkolne postępowanie wyjaśniające.

a. Dyrektor szkoły zapoznaje się z okolicznościami zdarzenia, prowadzi rozmowę wyjaśniającą z nauczycielem, uczniem, rodzicem

b. Włącza w rozmowę wyjaśniającą pedagoga szkolnego i wychowawcę klasy.

c. Po ustaleniu stanu faktycznego i stwierdzeniu, że nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, dyrektor ma prawo zastosować wobec nauczyciela konsekwencje w postaci: upomnienia ustnego /przy pierwszym zdarzeniu/, upomnienia pisemnego /przy powtórnym zdarzeniu/.

d. Po czynnościach wyjaśniających stwierdzających, że nie nastąpiło naruszenie godności osobistej ucznia, postępowanie zostaje zakończone, o czym zostają poinformowani zainteresowani.

Wszystkie czynności dokumentowane są protokołem, który składa się z wyjaśnień uczestników postępowania.

 

Zapewnienie bezpieczeństwa dziecka w sieci.

1. Wszystkie komputery, z których korzystają uczniowie są zabezpieczone odpowiednim oprogramowaniem utrudniającym uczniom dostęp do treści niepożądanych.

2. Uczniowie mogą korzystać z Internetu wyłącznie pod kontrolą nauczyciela.

3. Nauczyciel nadzorujący pracę ucznia z komputerem powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje.

4. W trakcie zajęć uczniowie mają obowiązek:

  •  przestrzegać zasad ograniczonego zaufania przede wszystkim wobec nowo poznanych osób;
  •  nie przekazywać danych osobowych;
  •  nie otwierać poczty elektronicznej bez zgody nauczyciela;
  •  nie korzystać z komunikatorów;
  •  nie zapisywać na dysku komputerów ściągniętych z Internetu plików graficznych, muzycznych, filmowych itp.;
  •  nie umieszczać treści obraźliwych na stronach www (księgi gości itp.) i na dysku komputera;
  •  przestrzegać etykiety;
  •  w razie wystąpienia sytuacji kłopotliwej, niejasnej zwrócić się do nauczyciela o pomoc.

5. Nauczyciel ma obowiązek uświadomić rodzicom zagrożenia związane z Internetem.

6. Wszystkie incydenty, które nauczyciel uzna za szkodliwe, ma obowiązek zgłosić odpowiednim organizacjom i instytucjom zajmującym się ściganiem przestępstw internetowych.

 

Procedura korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych

1. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie całego pobytu, tj. w czasie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, przerw, pobytu w świetlicy, szatani, bibliotece a także przed i po skończonych zajęciach

2. Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć (wyciszyć) i schować telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny do plecaka/torby (dotyczy to również słuchawek)

3. W wyjątkowych sytuacjach (np. pilny kontakt z rodzicem/opiekunem) uczeń za zgodą nauczyciela lub innego pracownika szkoły może skorzystać z telefonu komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły oraz wychowawców klas (np. w czasie przerw) oraz przez pielęgniarkę szkolną

4. Uczniowie przynoszą telefony i inne urządzenia elektroniczne na własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież przyniesionego przez ucznia telefonu lub innego urządzenia elektronicznego

5. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych, zawodów lub innych wyjazdów za zgodą kierownika wycieczki, wyłącznie w zakresie niewpływającym na organizację i przebieg tego przedsięwzięcia. W trakcie wycieczki uczeń ponosi odpowiedzialność za swój telefon lub inny sprzęt

6. Nagrywanie i fotografowanie osób bez ich zgody i wiedzy jest zabronione. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby

 

Konsekwencje za nieprzestrzeganie procedur

1.W przypadku jednokrotnego naruszenia zasad nauczyciel udziela upomnienia uczniowi oraz przypomina o obowiązującym w szkole zakazie korzystania z urządzeń

2. Za kolejne naruszenie przez ucznia zakazu używania telefonów komórkowych na terenie szkoły, wychowawca klasy odnotowuje zaistniałą sytuację w dzienniku jako uwagę negatywną, która ma wpływ na ocenę z zachowania. Informuje o zaistniałym fakcie rodziców/opiekunów prawnych.

3.Za dalsze lekceważenie i nieprzestrzeganie procedur, wychowawca klasy ma możliwość obniżenia oceny z zachowania o jeden stopień

 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji1 nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga/psychologa szkolnego i dyrektora szkoły.

3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

4. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

5. Podobnie, w sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 

Procedura postępowania w przypadku rozpylenia przez ucznia  w pomieszczeniu Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle niebezpiecznej substancji

Postępowanie w przypadku rozpylenia przez ucznia w pomieszczeniu szkoły niebezpiecznej substancji ( w tym gazu pieprzowego) wyznacza ustawa z 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Takie zachowanie ucznia jest wykroczeniem określanym jako zakłócanie porządku i spokoju publicznego i należy do czynów karalnych ściganych z urzędu ( art. 1 § 2 Ustawy z 26 października 1982 r. w związku z art.51 Kodeksu Wykroczeń).

Osoba, która dowiedziała się o zdarzeniu, musi powiadomić dyrektora szkoły, na którym z kolei spoczywa prawny obowiązek zawiadomienia o tym Sądu Rodzinnego lub Policji. Dyrektor musi też niezwłocznie podjąć czynności w celu niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu.

Gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuści się czynu karalnego należy podjąć działania przewidziane w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich( art. 2 Ustawy z 26 października z 1982r.). Przepisy tej ustawy stosuje się w zakresie postępowania w sprawach o czyny karalne, popełnione przez osobę pomiędzy  trzynastym a siedemnastym rokiem życia.