Procedura realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów


Podstawa prawna:
 1. Konstytucja RP – art. 70 ust.1
 2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r. z późniejszymi zmianami
 
FORMY SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

Obowiązek szkolny jest spełniany przez młodzież poprzez:
-  uczęszczanie do publicznych lub niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów,
    w tym szkół specjalnych ,
-  w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych,
-  w ramach nauczania indywidualnego ( możliwość ta dotyczy dzieci i młodzieży,
    którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły –
    art. 71 b ust. 1a ustawy),

OBOWIĄZKI RODZICÓW WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI

1. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do :
-  dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Szkoły
   Podstawowej/ Gimnazjum,
-  zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
-  zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć
    szkolnych,
-  zapewnienia dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunków
   nauki określonych w zezwoleniu.

2. Rodzicom przysługuje prawo do:
-  wystąpienia do Dyrektora Szkoły Podstawowej/Gimnazjum z wnioskiem o
   spełnianie przez dziecko  obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą,
-  wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok
   nauki.

Niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
( Dz. U. z 1991 r. Nr 36, poz. 161 ze zmianami). Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji określa tryb i środki egzekucji administracyjnej stosowane w celu doprowadzenia do wykonania obowiązków.

 

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ZAKRESIE WŁAŚCIWEGO SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ UCZNIÓW.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1/Gimnazjum nr 4 im. Romualda Traugutta  w Jaśle, któremu podlega określony obwód, sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły. W jego imieniu czynności związane z egzekwowaniem obowiązku szkolnego spełniają: sekretarz szkoły, pedagog, wychowawcy.

Zadanie sekretarza szkoły:
-   prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, w której
    zamieszcza wykaz dzieci zgodnie z aktualnym stanem podanym przez organ
    prowadzący ewidencję ludności,
-   dokonuje corocznych adnotacji w księdze ewidencji, wpisując informacje o
    spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w danej lub innej szkole,
-   wysyła potwierdzenie do szkół macierzystych o uczniach spoza obwodu szkoły,
    realizujących obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej nr 1/Gimnazjum nr 4 w
   Jaśle,

Zadania wychowawców i pedagoga szkolnego:
-  po stwierdzeniu nieuczęszczania przez ucznia z klasy na zajęcia lekcyjne, nie
   później niż po 3 dniach nieusprawiedliwionej nieobecności, wychowawca nawiązuje
   kontakt telefoniczny lub pisemny z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w celu
   ustalenia przyczyn nieobecności ucznia,
-  w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole trwającej ponad tydzień,
   wychowawca klasy powiadamia pedagoga szkolnego, który nawiązuje kontakt
   osobisty z rodzicami ucznia.
-  również w sytuacji, gdy wychowawca klasy stwierdza, ze łączna liczba godzin
   lekcyjnych nieusprawiedliwionych za poprzedni miesiąc, rozliczona do dnia 10
   następnego miesiąca przekroczyła 30, powiadamia pedagoga szkolnego. Pedagog
   nawiązuje kontakt osobisty z rodzicami lub opiekunami ucznia lub składa wizytę
   domową w rodzinie ucznia oraz przekazuje rodzicom ucznia upomnienie pisemne
   (za potwierdzeniem odbioru). W sytuacji utrudnionego kontaktu osobistego
   upomnienie wysyłane jest pocztą.

 

Zadania Dyrektora Szkoły Podstawowej / Gimnazjum:
-  w sytuacji, gdy miesięczna suma godzin nieusprawiedliwionych nieobecności
   ucznia przekroczyła 50%, co oznacza niespełnaianie obowiązku szkolnego
   pedagog szkolny zgłasza sprawę do dyrektora szkoły podstawowej/gimnazjum
   Dyrektor kieruje sprawę na drogę  postępowania egzekucyjnego w administracji
   Do Urzędu Miasta w Jaśle.
-  Dyrektor przygotowuje wniosek do Burmistrza Miasta Jasła o wszczęcie
   postępowania egzekucyjnego. Do wniosku dołącza się tzw. tytuł wykonawczy,
   sporządzony zgodnie z przepisami art. 27 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
   w administracji oraz dowód doręczenia upomnień.


-  Dyrektor Szkoły Podstawowej / Gimnazjum w uzasadnionych przypadkach
   występuje do Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie z wnioskiem o
   przeniesienie ucznia do innej szkoły.

Inne zadania Dyrektora Szkoły Podstawowej / Gimnazjum:
-   podejmuje decyzje administracyjne w sprawach obowiązku szkolnego
    przewidziane przepisami ustawy,
-   współdziała z rodzicami w realizacji przez ich dzieci obowiązku szkolnego,
-   w przypadku przyjęcia ucznia mieszkającego w obwodzie innej szkoły publicznej
    powiadamia jej dyrektora o przyjęciu ucznia do swojej Szkoły i informuje go o
    spełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego,
-   w przypadku emigracji ucznia, rodzic zobowiązany jest do złożenia pisemnego
    oświadczenia dyrektorowi szkoły, informując o dokładnym terminie przesłania
    dokumentów dotyczących realizacji obowiązku szkolnego w kraju, w którym
    przebywa dziecko,


ROLA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYCH
W sprawach związanych ze spełnianiem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poradnie psychologiczno – pedagogiczne wydają orzeczenia i opinie dotyczące:

-   udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
-   kwalifikowania ucznia do zajęć rewalidacyjnych (orzeczenie o potrzebie 
    kształcenia specjalnego)
-   potrzeby indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia
    uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

OBOWIĄZKI ORGANU PROWADZĄCEGO:
-  przysyłanie Dyrekcji Szkoły Podstawowej/Gimnazjum bieżących informacji o
   aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży,
-  ustalanie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych
    przez gminę, a także określanie granic obwodów publicznych szkół.

DOKUMENTACJA SZKOŁY DOTYCZĄCA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

1. KSIĘGA EWIDENCJI dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu.
    Do księgi ewidencji wpisuje się:
-   wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, niezależnie od tego czy
    uczęszczają one do szkoły obwodowej,
-   coroczne adnotacje zawierające informacje o:
     -  spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w tej lub innej szkole,
     -  spełnianiu obowiązku szkolnego poza Szkołą Podstawową / Gimnazjum,
        z podaniem decyzji, na  podstawie, której dziecko spełnia obowiązek poza
        szkołą,
2. KSIĘGA UCZNIÓW. - wpisani są uczniowie uczęszczający do szkoły zarówno z
    obwodu Szkoły Podstawowej/Gimnazjum jak i spoza obwodu. Zawiera ona
    chronologiczne wpisy przyjęcia uczniów do Szkoły, które powinny być dokonywane
    z chwilą przyjęcia ucznia do Szkoły.

NADZÓR DYREKTORA NAD SPEŁNIANIEM OBOWIĄZKU SZKOLNEGO
LUB OBOWIĄZKU NAUKI

-  badanie dokumentacji związanej z ewidencją spełniania obowiązku szkolnego.
-  ocena stopnia realizacji przez wychowawców, pedagoga szkolnego, sekretarza
   szkoły zadań związanych z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego.
-  rozpoznawanie skali i przyczyn niespełniania obowiązku szkolnego.
-  rozpoznawanie i ocena działań ( lub ich braku) podejmowanych przez osoby
    wymienione w ustępie 2 w celu egzekwowania spełniania obowiązku szkolnego.

ZAŁĄCZNIKI NIŻEJ WYMIENIONE SĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ PROCEDURY:


1. załącznik nr 1 - Upomnienie Dyrektora w związku z brakiem realizacji
                                      obowiązku szkolnego,
2. załącznik nr 2 - Wniosek egzekucyjny w związku z brakiem realizacji
                                     obowiązku szkolnego ,
3. załącznik nr 3 - Tytuł wykonawczy.