PROCEDURY obowiązujące w ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURY

obowiązujące w ŚWIETLICY SZKOLNEJ

w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle

Zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 29 sierpnia 2017 r.

 

Procedura przyprowadzania i  odbierania dziecka ze świetlicy

 1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej na dyżur poranny przyprowadzane są osobiście przez rodziców do sali świetlicowej od godz. 7.00.
 2. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
 3. Uczniowie zapisani do świetlicy szkolnej mogą być odebrani wyłącznie  przez rodziców  lub osoby przez nie pisemnie  upoważnione.
 4. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 5. Rodzic (osoba upoważniona) przychodzący po dziecko do świetlicy, przejmuje za nie całkowitą odpowiedzialność. Dziecko nie uczestniczy w dalszych zajęciach i zabawach świetlicowych.
 6. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.
 7. Dziecko samodzielnie wychodzi ze świetlicy do domu na podstawie pisemnego stałego lub okazjonalnego oświadczenia rodzica. Oświadczenie musi zawierać datę oraz dokładną godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy.
 8. Rodzic ponosi wówczas całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
 9. Nie dopuszcza się ustnego, telefonicznego oraz elektronicznego (e-mail) informowania wychowawców świetlicy o zmianach dotyczących sposobu odbioru dziecka ze świetlicy lub jego  samodzielnego wyjścia.
 10. Dziecko poniżej 7 roku życia nie może samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej  oraz nie może być odbierane przez dziecko, które nie ukończyło 10 roku życia ( zgodnie z przepisami Kodeksu ruchu drogowego)
 11. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych rodziców/prawnych opiekunów oraz danych osób upoważnionych do odbioru dzieci ze świetlicy  powinna być niezwłocznie zgłoszona.
 12. Każdorazowa zmiana godziny samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy musi być zgłoszona  pisemnie.
 13. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.
 14. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00 wychowawcy realizują procedury postępowania  przewidziane w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy.

 

Procedury postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy.

 1. Jeżeli o godz. 17.00  brak jest informacji od rodziców wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut.
 3. Nauczyciel nie może pozostawić wychowanka bez opieki do momentu odbioru dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną.
 4. W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.
 6. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez Izbę Dziecka lub Pogotowie Opiekuńczo-Wychowawcze.
 7. Nauczyciel sporządza notatkę służbową, której kopię następnego dnia przekazuje Dyrektorowi Szkoły

 

Procedura przyprowadzania i odprowadzania na zajęcia dzieci klas I - III  uczęszczających do świetlicy

 1. Wychowawca klasy jest zobowiązany do przyprowadzenia i odprowadzenia dzieci na zajęcia w świe­tlicy szkolnej.
 2.  Jeżeli lekcje rozpoczyna lub kończy inny nauczyciel, np. religii, języka angielskiego, jest on zobowią­zany do przyprowadzenia i odprowadzenia uczniów.
 3.  Po przekazaniu uczniów przez wychowawcę klasy (lub przed przekazaniem uczniów wychowawcy klasy) nauczyciele świetlicy mają obowiązek sprawdzenia listy obecności dzieci.
 4. W przypadku zmiany godzin lekcji, wychowawca klasy jest zobowiązany zostawić w pokoju nauczycielskim pisem­ną informację o zaistniałej zmianie.

  Procedura postępowania z dziećmi z klas I-III, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo pozostawione bez opieki z różnych przyczyn.

 

 1.  W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej, mogą przebywać w niej  w przy­padku, gdy liczebność grup nie przekracza 25 uczniów.
 2.  Jeżeli dziecko/uczeń skończył zajęcia to nauczyciel mający ostatnią lekcję jest zobowiązany zapewnić mu opie­kę do momentu przyjścia rodziców.
 3.  Jeżeli nauczyciel skończył lekcje z daną klasą, a ma jeszcze zajęcia dydaktyczne, wówczas przy­prowadza dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane dziecka. Następnie kontaktuje się z rodzicami dziecka i powiadamia ich o pozostawieniu go pod opieką nauczyciela świetlicy.
 4.  Uczniowie przyprowadzeni do świetlicy ewidencjonowani są w specjalnym zeszycie dzieci nie zapisanych do świetlicy szkolnej, a pozostających pod jej opieką w szczególnych przypadkach.
 5.  Wychowawca oddziału/klasy ma obowiązek wyjaśnić przyczyny nieodebrania dziecka przez rodziców.
 6.  Dzieci nie zapisane do świetlicy szkolnej, mogą pozostać pod jej opieką w godzinach jej pracy.


Procedura postępowania w przypadku, próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka.
 2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić  Dyrektora Szkoły.
 3. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.
 4. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy zastosować procedury postępowania w przypadku pozostania dziecka w świetlicy po godzinach pracy.
 5. W przypadku, gdy rodzic zaprzecza, że jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka psychotropowego wychowawca świetlicy może prosić o pomoc Policję w celu stwierdzenia w/w faktu.
 6. Jeżeli sytuacje, w których rodzic zgłasza się po dziecko pod wpływem alkoholu    powtarzają się, dyrektor wraz z pedagogiem szkolnym podejmują decyzję o powiadomieniu o tym fakcie stosownych instytucji.

 

Procedura postępowania w przypadku braku opieki nad dzieckiem po zajęciach.

 

1. Gdy dziecko odmawia powrotu do domu, gdy dziecko odbierają nietrzeźwi rodzice lub  opiekunowie lub brak jest kontaktu z rodzicami po zajęciach,  nauczyciel powiadamia dyrekcję szkoły.

2. W oparciu o wcześniejszą diagnozę przekazuje dziecko osobom uprawnionym (wskazanym wcześniej pisemnie przez rodziców).

3. Jeżeli nie ma osób uprawnionych, odwozi  dziecko do pogotowia opiekuńczego lub na policję; niezależnie od zgody rodziców i dziecka.

4. Jeżeli sytuacja nie miała miejsca jednorazowo lub dziecko zostało umieszczone w placówce interwencyjnej, powiadamia pisemnie sąd rodzinny oraz dostarcza dokumentację z przeprowadzonych działań szkoły.

 

 

Funkcjonowanie jadalni szkolnej.

 1.  Jadalnia szkolna wydaje posiłki w godzinach 1125 – 1340.
 2. Opiekę nad uczniami podczas przerw obiadowych sprawują nauczyciele pełniący dyżur w jadalni.
 3. W jadalni szkolnej w czasie spożywania posiłków mogą przebywać osoby stołujące się oraz nauczyciele pełniący dyżur.

Nauczyciel:

 1. Podczas dyżuru w jadalni nie je obiadu.
 2.  Nie wpuszcza do stołówki osób postronnych, np. rodziców.
 3.  Nadzoruje porządek podczas spożywania posiłków przez uczniów: odniesienie talerzy, kubka, sztuć­ców, itp. oraz kontroluje kulturę spożywania posiłków.

   

Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w bibliotece szkolnej.

 1.  Uczniowie mogą przebywać w bibliotece szkolnej w godzinach pracy biblioteki.
 2. Uczniowie przebywający w bibliotece szkolnej mają obowiązek przestrzegania regulaminu biblio­teki szkolnej.
 3.  W przypadku niewłaściwego zachowania się uczniów w bibliotece szkolnej (nieprzestrzegania re­gulaminu) obowiązują następujące kroki postępowania:
 •  upomnienie ustne,
 •  zapis w bibliotecznym zeszycie uwag,
 •  zapis uwagi w dzienniku lekcyjnym i zgłoszenie wychowawcy klasy,
 •  zgłoszenie do pedagoga szkolnego, a następnie do dyrektora szkoły (w razie sytuacji powtarza­jących się).

Korzystanie z szatni szkolnej

1. Uczniowie pozostawiają ubrania w szatni najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.

2. W szatni uczniowie pozostawiają wierzchnie ubranie oraz obuwie w szafce zamykanej na klucz.

3. Za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe (dokumenty, klucze, telefony komórkowe,

   pieniądze itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

4.Zabronione jest nieuzasadnione przebywanie uczniów w szatni podczas zajęć lekcyjnych

   i przerw.

5. Uczniowie mają obowiązek dbać o czystość w pomieszczeniach szatni.

6.   Zabrania się niszczenia (dewastowania, malowania itp.) pomieszczeń szatni.

7. Uczniowi za brak poszanowania mienia szkoły grożą kary wymienione w Statucie szkoły.

8. Szczegółowe zasady korzystania z szatni reguluje Regulamin szatni szkolnej.