Regulamin dyskotek szkolnych (zabaw)

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o rodzicach -

należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

1.W szkole, w czasie wolnym od nauki, mogą odbywać się dyskoteki szkolne w godzinach ustalonych przez Dyrektora Szkoły, jako forma zagospodarowania czasu wolnego uczniów.

2.Dyskoteki są nagrodą dla całej społeczności uczniowskiej.

3.Dyskoteki mogą odbywać się tylko za pozwoleniem Dyrektora Szkoły.

6.Za organizację dyskotek szkolnych odpowiada Samorząd Uczniowski wraz z nauczycielem -opiekunem.

7.Na udział ucznia w dyskotece zgodę pisemną muszą wyrazić rodzice (opiekunowie), którzy odpowiadają również za bezpieczny powrót swojego dziecka do domu.

8.Ostateczną decyzję o organizacji dyskoteki podejmuje Dyrektor szkoły w porozumieniu z opiekunem SU.

9.Uczniowie wchodzą do budynku w wyznaczonym czasie. Po upływie tego czasu drzwi szkoły pozostają zamknięte. Uczniowie nie mają możliwości opuszczenia budynku.

10.Uczniowie mogą wcześniej wyjść z dyskoteki tylko na pisemną prośbę rodzica (opiekuna).

11.Uczestnikami dyskotek mogą być wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 4.

12.Dyskoteka odbywa się we wskazanym miejscu. Zabrania się przebywania uczestnikom dyskoteki w innych miejscach szkoły.

13.Organizatorzy nie odpowiadają za pozostawione na terenie szkoły, podczas odbywającej się dyskoteki rzeczy wartościowe (np. telefony komórkowe, biżuterię itp.).

14.W czasie dyskotek obowiązują zasady dobrego wychowania oraz odpowiedni strój i wygląd zgodne z normami panującymi w szkole.

15.W czasie dyskoteki zakazane są niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające zdrowiu i życiu uczestników dyskoteki. Uczeń ma obowiązek zachowywać się w sposób gwarantujący bezpieczną zabawę sobie i innym, a w szczególności:

·nie może palić papierosów, pić alkoholu, przyjmować substancji psychoaktywnych,

·nie może używać wulgarnego słownictwa i zachowywać się agresywnie,

·nie może przebywać w pobliżu sprzętu nagłaśniającego, z wyjątkiem osób uprawnionych do   jego  obsługi.

16. Dyskoteki odbywają się wyłącznie w obecności wychowawców i nauczycieli (zgodnie z harmonogramem dyżurów), którzy czuwają nad bezpieczeństwem uczestników dyskoteki oraz nad niedopuszczeniem do niewłaściwych form zabawy.

17.Opiekun ma prawo zakończyć zabawę przed czasem, jeżeli uzna, że pojawiło się realne zewnętrzne lub wewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników.

18.Za pozostawienie obiektu szkolnego w czystości odpowiedzialni są uczestnicy dyskoteki.

19.Za szkody wyrządzone przez uczniów na terenie szkoły w czasie trwania dyskoteki odpowiadają winni uczniowie wraz z rodzicami (opiekunami).

20.Wychowawca ma prawo zakazać udziału w dyskotece, gdy uczeń:

«notorycznie opuszcza zajęcia szkolne (wagaruje),

«pali papierosy, pije alkohol lub stosuje środki odurzające w szkole lub poza nią,

«nie przestrzega Statutu i regulaminów szkolnych.

21.Jeżeli w trakcie dyskoteki nauczyciel stwierdzi, że uczeń:

«jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

«jest agresywny, wszczyna bójki,

«pali papierosy,

«zachowuje się w sposób naganny, powiadamia o tym fakcie rodziców(opiekunów), a w szczególnie rażących przypadkach naruszenia porządku i dyscypliny, także policję lub straż miejską.

22.Po otrzymaniu informacji o niewłaściwym zachowaniu dziecka, rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do odebrania ucznia z dyskoteki.

23.W stosunku do ucznia, który narusza niniejszy regulamin zostaną zastosowane procedury wychowawcze, o których mowa w Statucie, a w szczególności:

«zakaz udziału w kolejnej dyskotece

«obniżenie oceny zachowania ( śródrocznej lub rocznej )

24.Wychowawcy klas zobowiązani są do zapoznania uczniów i rodziców (opiekunów) z powyższym regulaminem na początku każdego roku szkolnego.