Program wychowawczo-profilaktyczny

SPIS TREŚCI:

Podstawa prawna

I. Wprowadzenie.

II. Szkoła, jako miejsce kształcenia, wychowywania i opieki.

III. Główne cele wychowawczo – profilaktyczne.

IV. Sposób organizowania zajęć pedagogicznych i wychowawczo - opiekuńczych dla uczniów klas I-III.

V. Sposób organizowania zajęć pedagogicznych i wychowawczo - opiekuńczych dla uczniów klas IV-VIII

VI. Zadania wychowawcy klasy.

VII. Współpraca z rodzicami.

VIII. Ewaluacja.

 

 

Szkolny program profilaktyczno-wychowawczy obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa na roku szkolnym 2018/2019:

1. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

I. WPROWADZENIE:

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

WYCHOWANIE

Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

PROFILAKTYKA

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

Profilaktyka w szkole powinna być realizowana w oparciu o Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i lokalnego środowiska. Program ten powinien być programem różnorodnych działań, które nie mogą być zredukowane tylko do zajęć edukacyjnych, powinien być programem działań opartych na modelu proponowanym przez współczesną profilaktykę, jej koncepcje czynników ryzyka i czynników chroniących.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

 

II. SZKOŁA JAKO MIEJSCE KSZTAŁCENIA, WYCHOWYWANIA I OPIEKI:

Szkoła przygotowuje ucznia do życia we współczesnym świecie poprzez przekazywanie wiadomości, rozwijanie umiejętności i zainteresowań, doskonalenie osobowości i wdrażanie do zachowań zgodnych z normami etyki.

W działaniach wychowawczych szkoła dąży do kształtowania ucznia, który:

1. Współtworzy i respektuje powszechnie przyjęte normy zachowania; posiada umiejętności pozwalające mu nawiązać prawidłowe kontakty z innymi ludźmi.

2. Dąży do rozwijania własnych zainteresowań i uzdolnień.

3. Zna swoje prawa i obowiązki oraz potrafi poradzić sobie w sytuacjach trudnych.

4. Postępuje zgodnie z zasadami etyki.

5. Jest świadomym patriotą regionu, kraju oraz widzi potrzebę jedności ze Wspólnotą Europejską.

 

Uczeń prezentujący postawę i umiejętności zgodnie z określonymi wyżej zasadami oraz rozumiejący znaczenie podstawowych pojęć z zakresu życia społecznego jawi się po ośmioletnim etapie edukacyjnym jako odpowiedzialny, współdziałający w zespole, tolerancyjny absolwent szkoły podstawowej oraz przyszły świadomy obywatel swojej Ojczyzny.

 

III. GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE:

 Wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka.

 Kształtowanie postaw i nawyków prozdrowotnych i proekologicznych.

 Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.

 Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich.

 Kształtowanie postaw patriotycznych.

 Kształtowanie postaw wrażliwości na drugiego człowieka.

 Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza szkołą oraz w świecie wirtualnym.

 Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych.

 Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia.

 Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie tym zagrożeniom.

 Rozwijanie kluczowych kompetencji przedsiębiorczości i inicjatywy.

IV. SPOSÓB ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ PEDAGOGICZNYCH i WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS I-III:

 

Wymagania:

 Uczeń zna swoje miejsce w klasie i w szkole.

 Uczeń kształtuje swoje nawyki czytelnicze. Potrafi korzystać ze zbiorów bibliotecznych.

 Uczeń potrafi zachować się w sytuacji trudnej.

 Uczeń zna i stosuje zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 Uczeń zna konsekwencje łamania przyjętych norm społecznych.

 Uczeń potrafi samodzielnie uczyć się.

 Uczeń zna i szanuje tradycje oraz symbole narodowe i europejskie.

 Dziecko z oddziału przedszkolnego jest wprowadzane w zasady funkcjonowania grupy rówieśniczej oraz życia społecznego szkoły.

 Uczeń przestrzega zasad tolerancji i kulturalnego zachowania się w stosunku do rówieśników i pracowników szkoły.

 Uczeń zna i stosuje zasady tolerancji w stosunku do innych kultur.

 Uczeń rozwija swoje kompetencje informatyczne oraz stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

 Uczeń rozwija swoje kompetencje przedsiębiorczości i inicjatywy.

 

Oczekiwania:

 Uczeń ma poczucie przynależności do grupy, klasy i szkoły.

 Uczeń dąży do rozwijania zainteresowań czytelniczych.

 Uczeń reprezentuje wysoką kulturę osobistą w życiu codziennym szkoły.

 Uczeń godnie reprezentuje szkołę.

 Uczeń nie stosuje agresji wobec siebie i innych.

 Uczeń potrafi znaleźć pomoc w sytuacjach trudnych.

 Uczeń szanuje symbole narodowe, regionalne.

 Uczeń dąży do rozwijania kompetencji informatycznych przestrzegając internetowego savoir-vivre'u.

 Uczeń dąży do rozwijania swoich kompetencji przedsiębiorczości i inicjatywy.

 

 

 

 

Lp.

 

Problem

 

 

Zadanie

 

Ocena sposobu realizacji

1.

Wzajemne poznawanie się poprzez zabawę.

1.Uczniowie biorą udział w zabawach integracyjnych.

2. Uczniowie biorą udział w uroczystościach szkolnych i klasowych.

3.Uczniowie poznają osoby wspomagające pracę szkoły.

- Dokumentacja wychowawcy klasy.

2.

Przygotowanie do świadomego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

1. Uczniowie uczą się korzystania z biblioteki miejskiej.

2. Poznają zbiory biblioteczne.

3. Uczniowie poznają pojęcie „lektury”.

- Kontrola kart bibliotecznych.

- Dokumentacja bibliotekarza i wychowawcy.

3.

Poznanie reguł zachowania w miejscach publicznych.

1. Uczniowie stosują, na co dzień formy dobrego zachowania.

2. Uczniowie biorą udział w imprezach kulturalnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania.

- Obserwacje i ocena zachowania uczniów przez wychowawców.

- Dokumentacja

4.

Przeciwdziałanie agresji utrudniającej życie we współczesnym świecie.

1. Uświadamianie uczniom konsekwencji bycia agresywnym.

2. Praca nad doskonaleniem swojego charakteru i wyzbywaniu się słabości.

- Dokumentacja lekcji wychowawczych.

- Obserwacja uczniów.

5.

Uczenie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

1. Nauczyciele, wychowawcy zapoznają uczniów z regulaminami dotyczącymi bezpiecznego przebywania w klasie, sali gimnastycznej, pływalni, boisku.

2. Wychowawcy klas uczą prawidłowego przechodzenia przez jezdnię (wychowanie komunikacyjne).

3.Nauczyciele wdrażają zasady postępowania z Urządzeniami elektrycznymi oraz na wypadek pożaru.

4.Zasady udzielania pierwszej pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

- Dokumentacja wychowawcy

- Alarmy próbne przeciwpożarowe

- Realizacja projektów

- Spotkanie z pracownikiem Policji 

 

 

6.

Wdrażanie ucznia do samodzielnej pracy.

1. Uczniowie posiadają umiejętność przygotowywania swojego miejsca pracy.

2. Uczniowie samodzielnie odrabiają prace domowe.

3. Uczniowie prezentują swoje wiadomości i umiejętności.

- Wystawy prac uczniów.

- Obserwacja przez Wychowawców.

7.

Przestrzeganie założeń Konwencji Praw Dziecka.

1. Uczniowie zostają zapoznani z ich prawami i obowiązkami wynikającymi ze statutu szkoły oraz zawartymi w Konwencji Praw Dziecka.

2. Uczniowie poznają sposoby egzekwowania swoich praw i przestrzegania obowiązków.

3. Nauczyciele uświadamiają dzieciom, do kogo mogą się zwrócić o pomoc w sytuacjach trudnych.

- Obserwacje zachowania uczniów.

- Dokumentacja wychowawcy.

8.

Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów  

1. Uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą okolicą i regionem.

2. Uczniowie biorą udział w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym.

3. Uczniowie poznają symbole narodowe i europejskie.

4. Uczniowie poznają tradycje i obrzędy w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.

- Dokumentacja szkolna

- Uroczyste apele szkolne z okazji: 11 Listopada, 3 Maja,.

- Konkursy.

- 100 rocznica nadania szkole imienia

9.

Kultura życia codziennego.

1. Uczniowie dbają o zasady higieny osobistej.

2. Nauczyciele proponują właściwy tryb życia poprzez gazetki, pogadanki, filmy, spotkania przedstawicielami służby zdrowia.

3. Spektakle profilaktyczne i apele tematyczne.

-Dokumentacja szkolna.

10.

Ochrona przyrody i środowiska.

1. Uczniowie uczestniczą w święcie sprzątania świata.

2. Dożywianie zwierząt np. poprzez zbiórkę kasztanów i

3. Wycieczki tematyczne – Centrum Edukacji Ekologicznej

- Adnotacja na stronie internetowej szkoły.

- wycieczki tematyczne

11.

Wycieczki krajoznawczo- turystyczne.

1. Uczniowie poznają region poprzez udział w wycieczkach.

- Sprawozdania.

- Wystawki fotograficzne.

- Kronika.

- Informacje na stronie internetowej.

 

12.

Spotkania z cyklu „Ciekawy człowiek”.

1. Uczniowie uczestniczą w spotkaniach ze znaną postacią.

2. Uczniowie poznają znane osoby, ich zawody, specyfikę pracy, aspiracje.

3. Uczniowie kształtują swoje zainteresowania i aspiracje.

- Dokumentacja wychowawcy klasy.

- Gazetka klasowa.

- Informacje na stronie internetowej.

13.

Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych kultur.

1. Poznawanie kultur i tradycji innych narodów.

2. Uczniowie uczą się tolerancji i szacunku dla innych kultur.

- Dokumentacja szkolna

- Imprezy cykliczne i okolicznościowe

- Informacje na stronie internetowej.

14.

Kształtowanie postaw tolerancji i kulturalnego zachowania.

1. Uczniowie uczą się tolerancji i szacunku dla rówieśników i pracowników szkoły.

2. Aktywny udział w akcjach charytatywnych uwrażliwiających na potrzeby innych.

- Dokumentacja szkolna

- Adnotacja na stronie internetowej szkoły.

15.

Rozwój kompetencji przedsiębiorczości i inicjatywy.

1. Uczniowie rozwijają swoje kompetencje przedsiębiorczości.

2. Uczniowie rozwijają swoje kompetencje inicjatywy.

- Dokumentacja szkolna

- Imprezy okolicznościowe

- Informacje na stronie internetowej.

- Sprawozdanie z działalności SU.

16.

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Określone w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. SPOSÓB ORGANIZOWANIA ZAJĘĆ PEDAGOGICZNYCH I WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

 

Wymagania:

 

 Poznanie się, tworzenie zasad funkcjonowania w grupie.

 Uczeń zna zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

 Uczeń potrafi samodzielnie uczyć się.

 Nowi uczniowie są wprowadzani w zasady funkcjonowania grupy rówieśniczej oraz życia społecznego szkoły.

 Uczeń ukierunkowuje swoje zainteresowania i uczy się racjonalnego gospodarowania czasem wolnym.

 Uczeń zna i szanuje tradycje i symbole narodowe i europejskie.

 Uczeń zna zasady tolerancji w stosunku do innych kultur.

 Prezentowanie swoich poglądów zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznie akceptowanymi.

 Uczeń zna konsekwencje łamania przyjętych norm społecznych.

 Uczeń zna i stosuje zasady zdrowego stylu życia.

 Uczeń przestrzega zasad tolerancji i kulturalnego zachowania się w stosunku do innych.

 Uczeń rozwija swoje kompetencje informatyczne oraz stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

 Uczeń rozwija swoje kompetencje przedsiębiorczości i inicjatywy.

 

Oczekiwania:

 

 Uczeń rozwija umiejętność współdziałania.

 Uczeń dokonuje samooceny i autoprezentacji.

 Uczeń rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia.

 Uczeń odnajduje się w nowych i trudnych dla siebie sytuacjach społecznych i życiowych.

 Uczeń ma poczucie przynależności do grupy, klasy i szkoły.

 Uczeń nie stosuje agresji wobec siebie i innych.

 Uczeń reprezentuje wysoką kulturę osobistą w życiu codziennym.

 Uczeń godnie reprezentuje szkołę.

 

 Uczeń mądrze korzysta z różnych form medialnych i potrafi korzystnie ocenić ich wartość.

 Uczeń dąży do rozwijania kompetencji informatycznych przestrzegając internetowego savoir-vivre'u.

 Uczeń szanuje godność własną i innych.

 Uczeń jest świadomy zalet zdrowego stylu życia, propaguje go i stosuje, na co dzień.

 Uczeń zna i szanuje symbole narodowe, regionalne i wie jak się wobec nich zachować.

 Uczeń dąży do rozwoju swoich kompetencji informatycznych oraz stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

 Uczeń dąży do rozwoju swoich kompetencji przedsiębiorczości i inicjatywy.

 Uczeń bezpiecznie i odpowiedzialnie korzysta z zasobów dostępnych w sieci.

 Uczeń jest samodzielny i kreatywny

ROZWÓJ OSOBISTY:

Cel:

Zadania:

Sposób realizacji:

Osoby / instytucje odpowiedzialne / realizujące:

Wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka.

Wspomaganie umiejętności samopoznania:

- Wzbogacanie słownictwa dotyczącego samopoznania i samooceny.

- Wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu rozpoznawania własnych emocji, uczuć, predyspozycji i deficytów (słabych i mocnych stron).

- Wdrażanie do autorefleksji.

Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli:

- Wdrażanie do samooceny i akceptacji własnych mocnych i słabych stron.

- Kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i panowania nad emocjami i dowolnego kreowania własnego wizerunku.

Umiejętność wykorzystania własnego potencjału:

- Motywowanie do nauki szkolnej i rozwoju.

- Rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów, stwarzanie warunków do realizowania działań wynikających z zainteresowań.

- Rozbudzanie ciekawości poznawczej; rozwijanie zdolności twórczego myślenia.

- Kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi indywidualnych talentów i uzdolnień.

- Wspomaganie w radzeniu sobie z własnymi niedoskonałościami.

- Wspieranie ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych i emocjonalnych.

-Praca z uczniem zdolnym.

- Zajęcia warsztatowe.

- Zajęcia integracyjne.

- Godziny z wychowawcą.

- Koła zainteresowań.

- Imprezy edukacyjne i inne.

- Lekcje przedmiotowe.

- Udział w konkursach, olimpiadach szkolnych i pozaszkolnych.

 

- Dyrektor szkoły.

- Wychowawcy.

- Pedagog.

- Nauczyciele przedmiotów.

Kształtowanie postaw prozdrowotnych

Wzbogacanie wiedzy dotyczącej zdrowego i higienicznego trybu życia oraz zagrożeń dla zdrowia:

- Propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego stylu życia (higieny pracy, nauki i odpoczynku, odżywiania się).

- Uświadamianie skutków zagrożeń cywilizacyjnych.

- Rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem.

Ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie:

- Uświadamianie zdrowotnych konsekwencji własnych decyzji na przykładach zachowań ryzykownych.

Wyrobienie nawyków i umiejętności sprzyjających zachowaniu zdrowia:

- Uświadamianie znaczenia higieny osobistej.

- Promowanie aktywnych i atrakcyjnych form zagospodarowania czasu wolnego.

- Propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy.

- zapobieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży

 

- Zajęcia warsztatowe.

- Godziny z wychowawcą.

- Zajęcia pozalekcyjne umożliwiające prawidłowy rozwój psychofizyczny, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodnych form zajęć sportowych.

- Piknik Rodzinny.

- Dni dla Zdrowia.

- Udział w programie profilaktyczno – edukacyjnym m.in. „Trzymaj Formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Spójrz Inaczej”.

- Lekcje przyrody i biologii

k- kontrola prawidłowej wagi ciała

- gimnastyka na co dzień

- prozdrowotne formy spędzania wolnego czasu (aktywność fizyczna)

Dyrektor szkoły.

- opiekun SU.

- nauczyciele: przyrody, wychowania fizycznego.

- wychowawcy.

- Opiekunowie organizacji i kół zainteresowań.

- higienistka szkolna

- wychowawcy klas

- zaproszeni specjaliści

- Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna

 

ROZWÓJ SPOŁECZNY

Cel:

Zadania:

Sposób realizacji:

Osoby/instytucje odpowiedzialne /realizujące:

Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole.

Znajomość i przestrzeganie norm współżycia społecznego:

- Promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w relacjach społecznych w szkole oraz poza nią.

- Kształtowanie poszanowania cudzych praw i potrzeb.

- Wzbogacanie wiedzy dotyczącej ról społecznych (upowszechnianie działalności SU), hierarchii i powszechnie akceptowanych wartości.

Doskonalenie kompetencji emocjonalnych

i społecznych:

- Wdrażanie do rozpoznawania emocji i uczuć.

- Rozwijanie wrażliwości społecznej (empatii).

- Wdrażanie do wyrażania uczuć, komunikowania własnych potrzeb i wywierania wpływu na innych ludzi w sposób akceptowany społecznie.

- Kształcenie umiejętności współpracy w zespole rówieśniczym i z dorosłymi.

- Kształtowanie umiejętności efektywnego zachowania się w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych.

Eliminowanie zachowań agresywnych:

- Rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych.

- Kształtowanie postaw odrzucających przemoc.

- Kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązywania konfliktów i zachowywania się w sytuacjach problemowych – asertywnego przedstawiania własnych potrzeb i praw oraz odmawiania przy pełnym poszanowaniu praw i wyborów innych ludzi.

- Godziny z wychowawcą.

- Zajęcia pozalekcyjne i sportowe.

- Wycieczki, imprezy klasowe i szkolne.

- Zawody sportowe i konkursy.

- Działalność SU.

- „Spójrz Inaczej”.

- Udział w akcjach charytatywnych- zajęci profilaktyczno – edukacyjne  

 

- Wychowawcy.

- Nauczyciele przedmiotów.

- Pedagog.

- Opiekun SU.

Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich

 

Znajomość zasad funkcjonowania szkoły:

- Zapoznanie uczniów i ich rodziców ze Statutem Szkoły, Szkolnym Programem Wychowawczo – Profilaktycznym.

- Uświadamianie praw i obowiązków uczniów w szkole, życiu rodzinnym i społeczeństwie (m.in. przestrzeganie obowiązku noszenia mundurka szkolnego oraz zmiennego obuwia).

- Tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.

Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, stymulowania postaw prospołecznych:

- Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty klasowej i szkolnej, pozytywnego wizerunku szkoły i akceptacji obowiązków szkolnych.

- Tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły.

- Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za grupę i umiejętności funkcjonowania w niej z uwzględnieniem zasad tolerancji dla odmienności poglądów, potrzeb, przynależności, np. religijnej, społecznej, narodowej.

- Wdrażanie do poszanowania mienia społecznego.

- Zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły poprzez pracę w SU.

Kreowanie pożądanych postaw wobec obowiązków:

- zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami szkolnymi i społecznymi.

- kształtowanie pożądanych postaw wobec obowiązków szkolnych poprzez przestrzeganie procedur zawartych w Statucie Szkoły.

- stymulowanie aktywności uczniów w społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej

Godziny z wychowawcą.

- Zebrania z rodzicami.

- Wybory samorządu klasowego i szkolnego.

- Działalność SU.

- Dzień Edukacji Narodowej.

- Dzień Otwarty Szkoły.

- Pikniki klasowe i rodzinne.

- Wychowawcy

- Nauczyciele przedmiotów

- Pedagog

- Opiekun SU.

 

Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów

Rozpowszechnienie wiedzy o historii i kulturze własnego regionu i kraju:

- Wzbogacanie wiedzy o regionie i kraju.

- Zaznajamianie z tradycjami, historią i kulturą narodową.

Rozwój poczucia tożsamości narodowej i więzi z tradycjami narodowymi:

- Kształtowanie przywiązania do kraju i jego kulturowego dziedzictwa.

- Wpajanie patriotyzmu lokalnego.

- Kształtowanie tożsamości narodowej przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury krajów Unii Europejskiej.

- Wpajanie szacunku wobec symboli, tradycji i miejsc pamięci narodowej.

Aktywizacja działań wynikających z postaw patriotycznych:

- Kształtowanie potrzeby celebrowania świąt narodowych i lokalnych.

- Kształtowanie nawyku właściwych postaw podczas uroczystości i eksponowania symboli narodowych i państwowych

- Organizacja szkolnych imprez okolicznościowych.

- Uroczyste obchody świąt narodowych, ważnych wydarzeń historycznych, religijnych.

- Konkursy, wystawy.

- Wycieczki.

- Lekcje historii, języka polskiego, godziny z wychowawcą, plastyki.

- Konkurs Wiedzy o Unii

Europejskiej.

 

- wychowawcy

- nauczyciele historii, języka polskiego, języków obcych.

- opiekun SU.

Kształtowanie postaw

i nawyków proekologicznych

Uświadomienie cywilizacyjnych zagrożeń dla człowieka i przyrody:

- Propagowanie wiedzy dotyczącej środowiska przyrodniczego.

- Tworzenie warunków do poznawania współzależności między różnymi elementami środowiska naturalnego oraz rozumienia przyczyn skutków ingerencji człowieka w świat przyrody.

- Ukazywanie celowości przeprowadzania akcji

ekologicznych.

Wypracowanie poszanowania dla środowiska przyrodniczego:

- Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan przyrody; troski o jej przyszłość.

- Motywowanie do uczestniczenia w ochronie środowiska naturalnego.

Osobiste zaangażowanie w działania proekologiczne:

- Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania informacji o zagrożeniach środowiska w najbliższej okolicy.

- Promowanie i kształtowanie nawyków proekologicznych.

- Realizowanie działań korzystnych dla środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

 

- Godziny z wychowawcą.

- Lekcje przyrody.

- Akcje ekologiczne, wystawy organizowane przez Koło Przyrodnicze (Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi).

- Realizacja projektów i programów proekologicznych.

- „Spójrz Inaczej”

- Udział w konkursach tematycznych.

 

- Wychowawcy.

- Nauczyciel przyrody.

- Opiekun Koła Przyrodniczego.

- Pedagog

 

 

 

 

 

 

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

Cel:

Zadania:

Sposoby realizacji:

Osoby/instytucje odpowiedzialne /realizujące:

Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole:

- Ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz.

- Eliminowanie zagrożeń pożarowych.

- Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami.

- Ochrona mienia społecznego.

- Przeciwdziałanie agresji w szkole.

- Eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo:

- Zaznajamianie z przepisami bhp, drogami ewakuacyjnymi w szkole.

- Zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą itp.

- Zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych, tabletów, odtwarzaczy, itp.).

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych:

- Minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą „do” i „ze” szkoły.

- Kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

- Uświadamianie zagrożeń związanych z życiem towarzyskim, podróżami, aktywnością w okresach wolnych od nauki.

- Doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka sytuacyjnego, rozpoznawanie nietypowych sygnałów niebezpieczeństwa.

- Uświadamiane zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu.

-Poznawanie sposobów krytycznego korzystania z mediów i prasy.

Eliminowanie z życia szkoły agresji:

- Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania zachowań agresywnych oraz egoistycznych.

- Kształtowanie postaw odrzucających przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, asertywnego zachowywania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych.

- Monitorowanie zjawiska agresji w szkole.

- Godzina z wychowawcą.

- Lekcje przyrody.

- Apele, spektakle.

- Zajęcia pozalekcyjne.

- Rozmowy z uczniami.

- Obserwacje.

- Zajęcia warsztatowe.

 

 

- Zajęcia z pedagogiem, psychologiem

- Udział w projektach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, projektach profilaktycznych.

- Programy nauczania poszczególnych

- Wychowawcy.

- Pedagog.

- Nauczyciele przedmiotowy.

 

Nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych

Wpojenie wiedzy niezbędnej dla podejmowania

w sytuacjach trudnych trafnych decyzji:

- Doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka i właściwego oceniania poziomu zagrożenia.

- Propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi (negocjacje, mediacje, asertywna komunikacja własnych potrzeb, sztuka odmawiania, dyskusji).

Wspieranie rozwoju autonomii i umiejętności dbania o własne dobro:

- Kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie.

- Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli.

- Wspieranie rozwoju niezależności od opinii grupy i odporności na nieakceptowaną presję rówieśniczą.

- Wspieranie rozwoju silnych więzi emocjonalnych z konstruktywnymi jednostkami i grupami.

Doskonalenie umiejętności w osobistym działaniu:

- Kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc i rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach, które udzielają wsparcia młodzieży.

Podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców (opiekunów):

- Kształtowanie pożądanych postaw i zachowań rodziców wobec zagrożeń związanych z sytuacjami ryzykownymi (zażywanie substancji psychoaktywnych, dopalaczy, narkotyków, palenie papierosów).

- Wzbogacanie wiedzy o prawidłowościach rozwoju psychofizycznego w okresie dorastania.

- Podnoszenie umiejętności rozpoznawania sytuacji i zachowań ryzykownych

- Godzina z wychowawcą.

- Realizacja programów profilaktycznych

- Rozmowy z pedagogiem.

- Rozmowy z uczniami.

- Warsztaty i prelekcje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- pedagogizacje rodziców

- spotkania otwarte dla rodziców

- prelekcje (spotkania ze specjalistami)

- wywiadówki

- Wychowawcy

- Pedagog

- Nauczyciele przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dyrektor

- psycholog

- pedagog

- wychowawcy klas

- specjaliści

 

Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia

Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych:

- Aktywne uczestniczenie w lokalnych i krajowych akcjach edukacyjnych.

- Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką uzależnień.

- Podnoszenie kompetencji rodziców (opiekunów) w zakresie mechanizmów powstawania uzależnień, metod zapobiegania, rozpoznawania objawów zażywania środków uzależniających i właściwych sposobów reagowania.

Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

- Promowanie aktywnych i atrakcyjnych form zagospodarowania czasu wolnego.

- Propagowanie wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania.

- Rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej metod radzenia sobie ze stresem.

- Propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych, w tym związanych z korzystaniem z Internetu, nawiązywania znajomości przez Internet, ujawniania swoich danych bądź danych innych osób, przestrzegania praw autorskich publikacji.

- Kreowanie modelu absolwenta.

- Promowanie zdrowego stylu życia.

- Obserwacje.

- Godziny z wychowawcą.

- Realizacja programów i projektów profilaktycznych, np. „Trzymaj Formę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Żyj smacznie i zdrowo”, „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Cyberprzemoc”.

- Szkolne, rejonowe konkursy profilaktyczne.

- Zajęcia pozalekcyjne.

 

- Wychowawcy.

- Pedagog.

- Nauczyciel przyrody

 

 

 

 

 

 

DIAGNOZA I TERAPIA PRZYCZYN TRUDNOŚCI I NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

Cel:

Zadania:

Sposób realizacji:

Osoby/instytucje odpowiedzialne /realizujące;

Rozwiązywanie i przeciwdziałanie problemom edukacyjnym, emocjonalnym uczniów

Diagnozowanie trudności w uczeniu się:

- Rozpoznanie zakresu i skali zjawiska.

- Przeprowadzenie wstępnej diagnozy lub skierowanie na badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

- Przeprowadzenie wywiadu z rodzicem lub opiekunem.

- Analiza wytworów prac ucznia.

Udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

- Wyznaczenie postępowania wspomagającego rozwój dziecka i oddziaływania korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, wyrównawczych lub o charakterze terapeutycznym

- Objęcie ucznia pomocą pedagogiczną.

- Ustalenie zasad współpracy specjalista – rodzic – uczeń.

Eliminowanie niepowodzeń szkolnych:

- Korekcja i kompensacja zaburzonych funkcji.

- Monitorowanie postępów ucznia.

- Zajęcia prowadzone przez specjalistów.

- Zajęcia warsztatowe.

- Dostrzeganie i wspieranie mocnych stron ucznia.

- Współpraca z PPP.

- Zajęcia logopedyczne.

- Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

- Zajęcia z pedagogiem szkolnym.

- zajęcia z psychologiem szkolnym

- Pedagog.

- Logopeda.

- psycholog

- Wychowawcy.

 

VI. ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY.

1. Opracowanie planu wychowawczego klasy.

2. Prowadzenie dokumentacji szkolnej i klasowej.

3. Praca z zespołem klasowym w oparciu o plan wychowawczy.

4. Organizacja i integracja zespołu klasowego.

5. Rozwiązywanie problemów wychowawczych.

6. Współpraca z innymi nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, logopedą i pielęgniarką szkolną.

7. Zapoznanie uczniów i rodziców dokumentacją szkolną, ze szczególnym uwzględnieniem Statutu i WSO.

8. Rozwijanie postaw twórczych uczniów.

9. Zachęcanie do udziału w różnego typu konkursach i zawodach.

10. Wspieranie dążeń do samodoskonalenia się.

11. Organizowanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

12. Motywowanie do pokonywania trudności.

13. Nagradzanie osiągnięć.

14. Współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi:

 

 zebrania z rodzicami,

 rozmowy indywidualne

 doraźne omawianie tematów wychowawczych z potrzeby chwili,

 informowanie o postępach i trudnościach edukacyjnych,

 powiadamianie o zasadach oceniania,

 pozyskiwanie rodziców do prac na rzecz szkoły,

 współpraca z Radą Rodziców

 

DOKUMENTACJA WYCHOWAWCY:

1. Plan wychowawczy klasy.

2. Rozkłady materiału nauczania.

3. Listy obecności rodziców na zebraniach klasowych.

4. Służbowe notatki ze spotkań z rodzicami i uczniami.

VII. WSPÓŁPRACA WYCHOWAWCZA Z RODZICAMI.

1. Rodzice informowani są na bieżąco o postępach edukacyjnych oraz zachowaniu ucznia.

2. Rodzicom znane są kryteria oceniania. Kryteria obejmują materiał przewidziany programem nauczania na czas roku szkolnego. Kryteria podaje rodzicom nauczyciel przedmiotu.

3. Wychowawca powiadamia rodziców o zasadach oceniania zachowania.

4. Szkoła organizuje:

 zebrania informacyjne,

 konsultacje,

 wywiadówki,

 pedagogizacje

 dzień otwarty 

5. Obecność rodziców na spotkaniach potwierdzona zostaje własnoręcznym podpisem na liście obecności.

6. Rodzice mogą uzyskać informacje o dziecku także podczas spotkań indywidualnych. Rozmowy indywidualne odbywają się w przypadku osobistego kontaktu rodzica oraz w wyniku pisemnej prośby o przybycie rodzica lub rodzica z dzieckiem do szkoły.

7. Utrzymana jest stała współpraca z Radą Rodziców.

VIII. EWALUACJA

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy, więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje wykorzystywane do modyfikacji samego programu, (jeżeli wystąpi taka potrzeba).