Zasady dobrowolnego uczestnictwa w lekcjach podczas nieobecności ucznia w szkole

Z uwagi na sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią covid-19 uczeń ma możliwość korzystania z lekcji odbywających się w systemie stacjonarnym za pośrednictwem platformy edukacyjnej Google Classroom.

Uczeń ma możliwość korzystania z lekcji w w/w formie w zakresie  przedmiotów  wiodących (nierealizowanych w formie zajęć praktycznych).

Celem udziału ucznia w lekcjach jest przeciwdziałanie powstawaniu zaległości w nauce

Dotyczy to sytuacji, w których uczeń:

-  przebywa na kwarantannie,

- poddany jest izolacji,

- podczas rekonwalescencji  pocovidowej,  

jednak jego stan  zdrowia nie jest przeciwwskazaniem do udziału w lekcjach online.

ZASADY UDZIAŁU W LEKCJACH ON-LINE    

  1. Dyrektor udziela zgody na udział ucznia w lekcjach na podstawie udokumentowanego wniosku rodziców do dyrektora złożonego za pośrednictwem dziennika elektronicznego.
  2. Podczas udziału w zajęciach uczeń, korzystający z tej formy powinien być widoczny i słyszalny w celu prawidłowej identyfikacji użytkownika.
  3. W zajęciach po stronie ucznia nie mogą brać udziału rodzice ani osoby postronne, z wyłączeniem sytuacji wymagających pomocy w obsłudze technicznej danego połączenia.
  4. W sytuacji uzasadnionego podejrzenia , że w zajęciach uczestniczy osoba postronna lub uczeń w sposób celowy  zakłóca  przebieg lekcji nauczyciel ma prawo przerwać połączenie. O powyższej sytuacji informuje dyrektora.
  5. Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, fotografowanie, wykonywanie tzw. print screenów, a także rozpowszechnianie, upublicznianie w Internecie lub w inny sposób przebiegu zajęć i materiałów z lekcji.
  6. Udział ucznia w lekcjach jest odnotowywany przez nauczyciela poprzez zaznaczenie opcji „obs” – skrót od obserwujący, jednakże należy usprawiedliwić nieobecność.
  7. Nauczyciel decyduje o stopniu angażowania ucznia w przebieg lekcji.
  8. Uczeń obserwujący lekcje nie podlega ocenianiu.
  9. Dyrektor zastrzega sobie prawo indywidualnego rozpatrywania wniosków rodziców i podejmowania decyzji w oparciu o analizę każdego przypadku.