REGULAMIN użyczania sprzętu (laptopa) niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w Szkole Podstawowej nr1 im. Romualda Traugutta w Jaśle

 

 1. W ramach kształcenia na odległość organizowanego zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) Szkoła Podstawowa nr1 im. R. Traugutta (zwana dalej szkołą) użycza nieodpłatnie sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, stanowiących wyposażenie danej jednostki.
 2. Możliwość użyczenia sprzętu komputerowego posiada uczeń uczęszczający do szkoły i nieposiadający komputera domowego (zwany dalej uczniem) oraz nauczyciel szkoły nieposiadający sprzętu pozwalającego mu na realizowanie zadań wynikających z  kształcenia na odległość.
 3. Użyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia lub nauczyciela (załącznik nr 1) po zatwierdzeniu go przez dyrektora i po podpisaniu umowy użyczenia.
 4. Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za użyczony sprzęt.
 5. W razie braku możliwości użyczenia sprzętu wszystkim wnioskodawcom, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego regulaminu, obowiązuje decyzja komisji d/s użyczania sprzętu  
 6.  Istnieje możliwość złożenia jednorazowo tylko jednego wniosku.
 7. Komisja ds. użyczania laptopów bierze pod uwagę w pierwszej kolejności rodziny wielodzietne, rodziny o niskim statusie materialnym, rodziny niepełne.
 8. Po podpisaniu umowy użyczenia sprzęt, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego regulaminu wydawany jest w sekretariacie szkoły
 9. Rodzic /opiekun prawny ucznia/ nauczyciel zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie takim, w jakim go otrzymał w dniu użyczenia i dostarczenia go do Dyrektora szkoły .
 10. Za wszelkie szkody, powstałe w wyniku użytkowania komputera przez ucznia/nauczyciela w okresie użyczenia, odpowiada rodzic/opiekun prawny ucznia / nauczyciel i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego regulaminu zgodnie z podpisaną umową użyczenia.  
 11. Jeżeli sprzęt, o którym mowa w pkt 1 niniejszego regulaminu objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.
 12. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego regulaminu, rodzic/ opiekun prawny ucznia / nauczyciel ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.
 13. Zabrania się instalowania na sprzęcie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego regulaminu własnego oprogramowania.
 14. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego regulaminu w dniu użyczenia.
 15. Zabrania się korzystania ze sprzętu, o którym mowa w pkt .1 niniejszego regulaminu w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie.
 16. Zwrot sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego regulaminu  następuje w terminie określonym w umowie użyczenia.
 17. Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 niniejszego regulaminu zgodnie z podpisaną umową użyczenia.
 18. Dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 19. W kwestiach spornych nieobjętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma Dyrektor szkoły.
 20. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2020 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu użyczania sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej nr1                                   im. R. Traugutta w Jaśle

                                                                                        

 ...........................................

 data złożenia wniosku

 ……………………………………………….........                    …………………………………………………………….

Imię i nazwisko osoby wypożyczającej:                  Numer PESEL rodzic lub opiekun prawny

.........................……………………………….                   .....................

Imię i nazwisko ucznia                                                         Klasa

 

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem wypożyczeń sprzętu komputerowego w Szkole Podstawowej nr1 im. Romualda Traugutta w Jaśle  na czas nauki zdalnej, akceptuję go i zgłaszam wniosek o wypożyczenie komputera na okres określony w regulaminie.

Jednocześnie oświadczam, że:

a) nie posiadamy komputera domowego, na którym syn mógłby/córka mogłaby pracować,

 b) nie mamy możliwości zakupu sprzętu umożliwiającego synowi/córce naukę zdalną,

uzasadnienie…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) zobowiązuję się do zwrotu sprzętu w wyznaczonym regulaminem terminie,  w niezmienionym stanie jak w dniu wypożyczenia, a wszelkie szkody powstałe podczas użytkowania komputera

 w okresie wypożyczenia zgłoszę w szkole i pokryję koszty naprawy.

d) w przypadku komputera objętego obowiązującą gwarancją, zobowiązuję się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.

e) przejmuję pełną odpowiedzialność finansową za użyczony komputer i posiadam na to środki.

 f) zobowiązuję się do instalacji łącza internetowego w domu umożliwiającego naukę zdalną syna/córki oraz okazanie umowy o dostępie do Internetu przed podpisaniem umowy użyczenia

.......................................................                                               

Podpis rodzica/prawnego opiekuna