Regulacje zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 w razie zawieszenia wszystkich zajęć stacjonarnych i przejścia na nauczanie na odległość lub zorganizowania kształcenia mieszanego

Na podstawie $1 ust.1 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.( Dz.U.2020.493ze

 

 1. Wszyscy uczniowie i rodzice mają loginy do korzystania z classroom
 2. Uczniowie obowiązkowo uczestniczą w lekcjach prowadzonych on line meet według podziału godzin.
 3. Każda lekcja trwa do 30 min. Nauczyciel jest dostępny on line 45 minut przed kamerą w celu konsultacji indywidualnej dotyczącej bieżącej lekcji.
 4. Nauczyciele klas 1-3 dostosowują terminy metody , formy, sposoby pracy do możliwości czasowych uczniów i rodziców. Ta grupa ma zarezerwowaną dużą elastyczność działania, której celem jest wypracowanie optymalnego scenariusza zajęć.
 5. Uczniowie wykorzystują podczas zajęć podręczniki, materiały ćwiczeniowe, wskazane przez nauczyciela portale edukacyjne.
 6. Każdy nauczyciel ma prawo ,w sytuacji nauczania zdalnego, do modyfikacji programu nauczania  poprzez  np. przestawienie działów, zrezygnowanie z treści  spoza podstawy programowej, w celu efektywniejszego nauczania zdalnego.
 7. Nauczanie może być realizowane również  bez użycia monitoru ekranowego w przypadku zajęć wych. fizycznego, plastyki, techniki… Nauczyciel na spotkaniu on line daje instrukcje, uczeń opuszcza spotkanie, wykonuje zadania poza ekranem monitora- jednak w każdej chwili może połączyć się z nauczycielem, który jest obecny on line przez czas trwania lekcji.
 8. Uczniowie klas 4-8 mają sprawdzaną i odnotowywaną obecność na zajęciach on line meet.
 9. Usprawiedliwienia nieobecności dokonują rodzice drogą mailową ( terminy zgodne ze statutem szkoły)
 10. Każdy nauczyciel ma obowiązek udzielenia indywidualnych konsultacji uczniowi. Potrzebę uczeń zgłasza wychowawcy lub bezpośrednio nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia. Termin konsultacji uzgadniają obie strony bezpośrednio ze sobą.
 11. Postępy uczniów monitoruje się poprzez kartkówki on line, sprawdziany on line, testy on line, odsyłanie prac, zadań domowych.  Nauczyciel daje wystarczający czas na wykonanie zadań .
 12.  Nauczyciel ma obowiązek uwzględnić ewentualne problemy techniczne ucznia np. z       Inernetem w trakcie pisania kartkówki, sprawdzianu. Ustala z uczniem dodatkowy termin dogodny dla obu stron.
 13. Ilość sprawdzianów w ciągu tygodnia reguluje statut szkoły
 14.  Rodzice mają obowiązek stałego monitorowania działań swego dziecka w classroom oraz  bieżącego obserwowania postępów dziecka odnotowywanych w dzienniku elektronicznym.
 15. Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy, semestralny, sprawdzian wiadomości i umiejętności obejmujący dużą partię materiału odbywa  się stacjonarnie w szkole po ustaleniu terminu oraz zachowaniu zasad bezpieczeństwa.( regulacje – statut szkoły)
 16. Odwołania od ustalenia oceny rocznej składa się droga mailową. Tryb postępowania zgodny ze statutem szkoły.
 17.  Wychowawca przekazuje uczniom i rodzicom informacje dotyczące organizacji kształcenia specjalnego, pomocy pedagogiczno psychologicznej, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 18. Dyrektor, wychowawca koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami w zakresie kształcenia dla uczniów  posiadających orzeczenia, opinie, zdiagnozowanych przez szkołę ze względu specjalne potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne.
 19. Dyrektor , wychowawca koordynują spotkania on line zespołu nauczycieli i rodziców dotyczące wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i ipet-u, i innych działań z tym zagadnieniem związanych.
 20. Dyrektor koordynuje zbieranie informacji zwrotne dotyczącej nauczania zdalnego( ankiety, maile, rozmowy tel.)