Procedura zgłaszania zastrzeżeń do trybu ustalania oceny z zachowania

1.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż
w ciągu w terminie 7 dni od zakończeniu zajęć dydaktyczno– wychowawczych.

3. Dyrektor bada czy ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona zgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

5. W skład Komisji powołanej przez dyrektora szkoły wchodzą:

 1. dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca oddziału,
 3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
 4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 7. przedstawiciel rady rodziców.

  6. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia,
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

  7. Protokół dołącza się do arkusza ocen ucznia.

  8. Ustalona ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

  9. O wyniku powiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) ucznia: