Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów

1. Kartkówka to pisemny sprawdzian wiadomości ucznia z co najwyżej trzech ostatnich lekcji. Ta forma nie wymaga wcześniejszej zapowiedzi przeprowadzania tej formy kontroli. Oceny otrzymane z tej formy kontroli nie podlegają poprawie.
2. Klasówka lub wypracowanie klasowe to pisemna forma kontroli wiadomości
i umiejętności ucznia obejmująca więcej niż dwie jednostki lekcyjne. Prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia - jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzanie sprawdzianu pisemnego wpisuje ołówkiem
w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów.
3. Prace klasowe (klasówki) są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, to powinien to uczynić
w terminie dwutygodniowym od daty powrotu do szkoły. Nauczyciel na prośbę ucznia ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. termin pracy klasowej bezpośrednio po długiej absencji ucznia spowodowanej chorobą, uzyskana ocena rażąco różni się od dotychczasowych ocen ucznia, otrzymana ocena niedostateczna skutkuje nieotrzymaniem oceny pozytywnej danego przedmiotu (klasyfikacja semestralna lub roczna) ) ocenę niedostateczną otrzymaną z w/w formy kontroli uczeń ma prawo poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
5. Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania pracy klasowej wpisuje się do dziennika.
6. Nauczyciel przygotowujący pracę klasową powinien:
-poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym z tygodniowym wyprzedzeniem wpisując ołówkiem termin w dzienniku lekcyjnym,
-oddać uczniom poprawione prace w okresie do 2 tygodni od daty pisania.
7. Pisemne prace uczniów nauczyciel przetrzymuje do końca roku szkolnego.
8. Każdą sprawdzoną i ocenioną przez nauczyciela pracę pisemną stanowiąca formę kontroli wiedzy i umiejętności uczeń ma prawo przeanalizować na lekcji
9. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do prac pisemnych swojego dziecka .
10. Na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego).