Jawność ocen

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; wymagania edukacyjne formułują zespoły nauczycieli danego przedmiotu na wspólnym posiedzeniu zespołu

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów:

1)  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania

3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Na pierwszym zebraniu każdego roku szkolnego wychowawcy przekazują informacje zawarte w pkt 1 i 2 rodzicom (prawnym opiekunom) wpisując tematykę spotkania
w dzienniku lekcyjnym. Podpis rodziców na liście zbiorczej zatytułowanej „Zostałem/łam poinformowany/na o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania  z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej” oznacza, że rodzice (prawni opiekunowie) zostali zapoznani z w/w warunkami.

4. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i jego rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach jego realizacji.

5. W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu informacje te przesyła się drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru).

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Jawność ocen cząstkowych:

-nauczyciel wystawiając każdą ocenę uzasadnia ją uczniowi komentarzem ustnym,

- ocena staje się jawna dla rodzica z chwilą wpisania jej do zeszytu przedmiotowego.

3. Jawność ocen klasyfikacyjnych:

- na wniosek ustny ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ocenę powołując się na WSO i PSO,

- w przypadku pracy pisemnej ucznia nauczyciel pokazuje ją rodzicom, omawia sposób punktacji,

- na wniosek pisemny rodziców do nauczyciela przedmiotu nauczyciel uzasadnia ocenę semestralną na piśmie w terminie 2 dni od złożenia wniosku.

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia obowiązkowo wydawane są każdorazowo do domu w celu zapoznania się rodziców z postępami w nauce lub ich braku. Uczeń na następnej lekcji ma obowiązek zwrotu podpisanej  przez rodzica pracy kontrolnej. Nieoddanie pracy, podpisanej przez rodzica w terminie, skutkuje przyznaniem punktów ujemnych, zgodnie z WSO.

5. Wychowawca klasy jest zobowiązany do powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach ich dzieci w następujących formach:

  • zebrania z rodzicami
  • konsultacje indywidualne
  • informacja telefoniczna
  • drogą pocztowa

    6. Sposoby powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) powinny być odnotowane przez wychowawcę w dzienniku. Rodzice potwierdzają fakt przekazania informacji podpisem w dzienniku.