Egzamin ósmoklasisty 2019/2020

16,17,18.06.2020

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły)bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzice składają oświadczeniestanowiące załącznik nr 1 (do pobrania ze strony szkoły)dotyczące kontaktu z COVID-19 oraz zgodę na pomiar temperatury dziecka, jeśli zaistnieje taka koniczność. Wypełnione oświadczenia przesyłają mailem na adres wychowawcy klasy.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Na egzaminie zdający korzystają z własnych przyborów piśmienniczych. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających
 7. Szkoła zapewnia jeden zdezynfekowany komplet przyborów piśmienniczych na salę.
 8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 9. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
 10. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 11. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 12. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 2. wychodzi do toalety
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

​13.Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali)

14. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

15. Przy wejściach do szkoły umieszczono płyn do dezynfekcji rąk oraz informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

16. Płyn do dezynfekcji rąk będzie dostępny w każdej sali egzaminacyjnej wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji.

17. Ławki w sali egzaminacyjnej ustawia się w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

18. Z sal usunięto elementy wyposażenia, których nie można skutecznie dezynfekować, np. dywany, tapicerowane krzesła

19. W przypadku zdającego, który przystępuje do egzaminu, korzystając z pomocy nauczyciela wspomagającego, musi również być zachowany co najmniej 1,5-metrowy odstęp pomiędzy tym zdającym a nauczycielem. Jeżeli zdający ma trudności w komunikacji i przy zachowaniu wskazanego odstępu występują problemy ze zrozumieniem mowy, odstęp można zmniejszyć do niezbędnego dla zrozumienia wypowiedzi zdającego, z zachowaniem innych środków ochrony.

20. Drzwi do szkoły, którymi wchodzą zdający oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku będą otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią:

- egzamin z języka angielskiego w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD,

- sytuacje, w których sale egzaminacyjne są wietrzone, tak aby nie tworzyć przeciągów.

21  Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

 1. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
 2. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnejpo zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
 3. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
 4. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
  po zakończonym egzaminie

22.  Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Wrażeniami po egzaminie uczniowie mogą dzielić się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, aby unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

23. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
24 Wprowadza się procedurę wchodzenia zdających na egzamin:

Wszyscy zdający wchodzą do szkoły przez szatnię. Dla każdego zdającego zapewnia się miejsce oraz podpisaną foliową torebkę jednorazową, do której może włożyć rzeczy osobiste (np. telefon).

Pod opieką nauczyciela uczniowie przechodzą do wskazanej sali.

1. zdający z kodami A01 – A14wchodzą do szkoły godz. 8:40 i przechodzą do sali 30,

2. zdający z kodami A14 – A28 bez A24 wchodzą do szkoły o godz. 8:45 i przechodzą do sali nr 39

3. zdający z kodami B02 – B11bez B01 (wyjątek egzamin z matematyki) wchodzą do szkoły o godz. 9:00 i przechodzą do sali nr 34,

4. uczniowie z kodami B12 – B22wchodzą do szkoły o godz. 9:05 i przechodzą do sali nr 38,

5. zdający z kodami C01 – C14 wchodzą do szkoły o godz. 9:20 i przechodzą do sali nr 31,

6. zdający z kodami C15 – C29 bez C20 wchodzą do szkoły o godz. 9:25 i przechodzą do sali nr 32,

8. zdający z kodem A24wchodzi do szkoły godz. 8:45 i przechodzi do sali 35,

9. zdający z kodem B01 wchodzi do szkoły godz. 8:45 i przechodzą do sali 25.

24. Wprowadza się procedurę wychodzenia zdających ze szkoły:
1. Zdający po wyjściu z sali odbierają swoje rzeczy z wyznaczonego pomieszczenia, zachowując odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa); foliowe torebki jednorazowe, w które były zapakowane ich rzeczy, zostawia na następny dzień.

2. Wychodzą ze szkoły tą samą drogą, którą wchodzili na egzamin.

25. Jeżeli zdający przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który wprowadza procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1w Jaśle Lista z numerami kontaktowymi do rodziców znajduje się w sekretariacie szkoły.

26. W przypadku wystąpienia konieczności odizolowania zdającego, członka zespołu nadzorującego lub innej osoby zaangażowanej w przeprowadzanie egzaminu przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może podjąć decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu dla wszystkich zdających, którzy przystępowali do danego egzaminu w danej sali, jeżeli z jego oceny sytuacji będzie wynikało, że takie rozwiązanie jest niezbędne.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200609%20Egzamin%20%C3%B3smoklasisty%202020.pdf