Procedura zgłaszania zastrzeżeń do trybu ustalania oceny z zachowania

1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do Dyrektora Szkoły, jeżeli
uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2) Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu w terminie 7 dni od zakończeniu zajęć dydaktyczno– wychowawczych
3) Dyrektor bada czy ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona zgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
4) W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona
niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły
powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
5) W skład Komisji powołanej przez dyrektora szkoły wchodzą:
Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły – jako przewodniczący komisji,
wychowawca klasy,
nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
pedagog szkoły,
przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
przedstawiciel Rady Rodziców.
6) Z pracy komisji sporządza protokół zawierający:
skład komisji,
termin posiedzenia komisji,
wynik głosowania,
ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.
7) Protokół dołącza się do arkusza ocen ucznia.
8) Ustalona ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
9) O wyniku powiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) ucznia:

 

Szkoła podstawowa nr 1 w Jaśle