ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1  w Jaśle z dnia 24 października 2020 r.

w sprawie: zawieszenia zajęć dla uczniów klasy 2c i wprowadzenia kształcenia zdalnego w tej klasie.

Działając na podstawie § 18 ust.2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U.2020.1166 ze zm. ), Rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. 2020 .1389), Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID ( Dz.U 2020.493 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1

W związku z wystąpieniem na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle zachorowań na COVID-19 ucznia klasy 2 c, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle oraz zgody Burmistrza Miasta Jasła, zawieszam zajęcia dla uczniów klasy 2 c od 26 października 2020r. do 30 października 2020 r.,

§2

W klasie 2 c w dniach od 26 października 2020 do 30 października 2020 r. wprowadzam kształcenie zdalne. Uczniowie pozostałych klas kontynuują naukę w systemie stacjonarnie.

 

 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2020r.

 

                                                                                                                        Grażyna Idzik

                                                                                                                         Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
                                                                                                                         w Jaśle