XXXI POWIATOWY   KONKURS  O  TYTUŁ MISTRZA  POLSZCZYZNY

REGULAMIN

XXXI POWIATOWEGO    KONKURSU  O  TYTUŁ

MISTRZA  POLSZCZYZNY

Postanowienia ogólne:

  • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w  Jaśle.
  • Konkurs skierowany jest do uczniów klas  szóstych i siódmych  szkół podstawowych. Każda szkoła może zgłosić trzech uczestników.

Cele konkursu:

  • pogłębienie znajomości zasad polskiej ortografii  i  interpunkcji oraz doskonalenie umiejętności stosowania tych zasad a także rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym jako składnikiem dziedzictwa kulturowego
  • doskonalenie kluczowych umiejętności polonistycznych: odbioru wypowiedzi  i wykorzystania zawartych w nich informacji oraz analizy i interpretacji tekstów kultury.

 Zakres wiedzy i umiejętności:

  • składnia zdania pojedynczego i złożonego, słowotwórstwo, fleksja, frazeologia  i leksyka, zasady ortografii, interpunkcji; umiejętność analizy i interpretacji różnych tekstów kultury.

Konkurs odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 9.00 w  Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w tym samym dniu po ogłoszeniu wyników przez komisję konkursową.

Udział w konkursie należy zgłosić  telefonicznie w sekretariacie Szkole Podstawowej nr 1       w Jaśle  do  20 lutego 2018 r.  –  tel. 13 44 637 54

W dniu konkursu należy dostarczyć  oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby  konkursu  według załączonego wzoru podpisane przez  opiekuna uczestnika konkursu.

Osoba odpowiedzialna za organizację i przebieg konkursu:  Edyta Madej, tel. 13 44 637 54.