XXXI POWIATOWY   KONKURS  O  TYTUŁ MISTRZA  POLSZCZYZNY

REGULAMIN

XXXI POWIATOWEGO    KONKURSU  O  TYTUŁ

MISTRZA  POLSZCZYZNY

Postanowienia ogólne:

 • Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 1 w  Jaśle.
 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas  szóstych, siódmych i ósmych szkół podstawowych. Każda szkoła może zgłosić troje uczestników.

Cele konkursu:

 • pogłębienie znajomości zasad polskiej ortografii  i  interpunkcji oraz doskonalenie umiejętności stosowania tych zasad a także rozwijanie zainteresowania językiem ojczystym jako składnikiem dziedzictwa kulturowego
 • doskonalenie kluczowych umiejętności polonistycznych: odbioru wypowiedzi  i wykorzystania zawartych w nich informacji oraz analizy i interpretacji tekstów kultury.

 Zakres wiedzy i umiejętności:

 • składnia zdania pojedynczego i złożonego, słowotwórstwo, fleksja, frazeologia i leksyka, zasady ortografii, interpunkcji; umiejętność analizy i interpretacji różnych tekstów kultury.

Organizacja konkursu

 • Konkurs odbędzie się 27 lutego 2019 r. o godz. 9.00 w  Szkole Podstawowej nr 1     w Jaśle. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w tym samym dniu po ogłoszeniu wyników przez komisję konkursową.
 • Udział w konkursie należy zgłosić  telefonicznie w sekretariacie Szkole Podstawowej  nr 1   w Jaśle  do  20 lutego 2019 r.  –  tel. 13 44 637 54
 • W dniu konkursu należy dostarczyć  oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby  konkursu  według załączonego wzoru podpisane przez  opiekuna uczestnika konkursu.

Zasady oceniania

 • Prace konkursowe będzie oceniać komisja powołana przez organizatora.
 • Komisja konkursowa ocenia poprawność ortograficzną i interpunkcyjną w dyktandzie oraz wykonanie testu językowego.
 • Osoba odpowiedzialna za organizację  konkursu:  Edyta Madej, tel. 13 44 637 54.