Szczegółowe zasady oceniania uczniów

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJYCH I ZACHOWANIA UCZNIA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W JAŚLE

Rozdział 1

Wstęp

§ 1

1. Ocenianie to proces gromadzenia informacji stanowiący integralną część procesu uczenia się i nauczania. Powinno służyć wspieraniu szkolnej kariery uczniów i ich motywowaniu do pracy. Ocenianie stanowi zwartą informację na temat osiągnięć edukacyjnych oraz zachowaniu ucznia za miniony okres nauki. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia ucznia,

2) zachowanie ucznia.

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

Rozdział 2

Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

§ 2

1. Każdy uczeń jest w stanie rozwijać się i czynić postępy w trakcie nauki. Notowanie postępów i osiągnięć ucznia jest potrzebne dla wielu różnych celów i wielu różnych podmiotów procesu edukacyjnego. Dla różnych celów informacja powinna być dostarczona z różnych źródeł, różnymi sposobami i gromadzona w różny sposób.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych  ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania, według skali przyjętej w danej szkole

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć

5. Ilekroć jest mowa o specyficznych trudnościach w uczeniu się, należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.

Rozdział 3

Szczegółowe zasady oceniania uczniów.

§ 3

1. Obowiązkiem ucznia jest udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywanie się do nich oraz właściwe zachowanie w ich trakcie.

2. Uczeń w trakcie nauki szkolnej otrzymuje oceny:

a). bieżące,

b). klasyfikacyjne,

c). śródroczne i roczne,

d). końcowe.

3. Ocenianie wiedzy i umiejętności przedmiotowych ucznia począwszy od klasy 4 szkoły podstawowej odbywać się będzie na podstawie stopni szkolnych. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne (śródroczne oraz roczne końcowe) ustala się w stopniach według następującej skali:

1. stopień celujący – 6

2. stopień bardzo dobry – 5

3. stopień dobry – 4

4. stopień dostateczny – 3

5. stopień dopuszczający – 2 

6. stopień niedostateczny – 1

4. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach. o których mowa w ust. 3 pkt 1-5.

5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 6.

6. Dozwolone jest używanie znaków „+” „-” przy ocenach cząstkowych w sytuacji, gdy niemożliwe jest jednoznaczne określenie badanej wiedzy i umiejętności ucznia i określenie ich pełną oceną cząstkową. Ocena śródroczna i roczna jest oceną bez znaku „+” lub „-”.

7. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

a) zakres wiadomości i umiejętności,

b) rozumienie materiału naukowego,

c) umiejętności stosowania wiedzy,

d) kultura przekazywania wiadomości.

8. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.
9. Każdy nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. Wymagania te opracowuje na piśmie zespół przedmiotowy i są one jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy (dla wszystkich oddziałów poszczególnych klas). Wymagania te tworzą przedmiotowy system oceniania dla danego przedmiotu. Przedmiotowy System Oceniania obejmuje:

 1. wymagania edukacyjne na poszczególne oceny,
 2. zestaw narzędzi oceniania (zgodny ze szkolnym systemem oceniania),
 3. wymagania i tryb uzyskania  wyższej niż przewidywana rocznej  oceny  klasyfikacyjnej
 4. zasady przeprowadzania sprawdzianów i klasówek
 5. zasady udostępniania sprawdzianów uczniom i rodzicom
 6. zasady poprawy ocen

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

10.Ocenę semestralną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych - obowiązkowych i   nadobowiązkowych, za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć.

11. Ustala się minimalną ilość ocen bieżących dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym (ilość godz. w tygodniu +2). Wprowadza się hierarchię ważności ocen. Najważniejsze są oceny ze sprawdzianów  (zadań klasowych), kartkówek, następnie z odpowiedzi ustnych oraz oceny z zadania domowego, projektu, ćwiczeń, doświadczeń i aktywności.

12. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

13. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 4

Ocenianie w klasach I-III szkoły podstawowej:

1. W klasach I-III ocena śródroczna i roczna jest oceną opisową. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w  podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień:

a) kryteria oceniania w zakresie poszczególnych edukacji znajdują się w załącznikach

b) ocenianie klasyfikacyjne w klasach I-III polega na wypełnieniu dla każdego ucznia świadectwa opisowego. Każdy wychowawca klas I-III ma obowiązek wręczenia uczniom/rodzicom świadectwa opisowego podczas półrocznego (rocznego) spotkania z rodzicami. Ocena opisowa ucznia przewidzianego do promowania do następnej klasy powinna zawierać sformułowanie: "Osiągnięcia edukacyjne ucznia oceniam pozytywnie".

2. Ocena obejmuje opis zachowania i osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć obowiązkowych.

3. Oceny opisowej dokonuje nauczyciel na podstawie sprawdzianów kompetencji oraz ocen bieżących.

4. W ocenie bieżącej pracy ucznia można stosować następujące formy oceniania:

- Ocena cząstkowa, wyrażona cyfrą;

- Ocena słowna

- Komentarz pisemny.

Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym i karcie pracy ucznia, w zeszycie przedmiotowym, na testach i sprawdzianach. W ocenianiu cząstkowym dopuszcza się stosowanie znaków „plus” i „minus”.

5. Przy ocenianiu osiągnięć ucznia z religii i dodatkowych zajęć edukacyjnych stosuje się ocenę wyrażoną stopniem, zgodnie z zasadami obowiązującymi w klasach IV-VIII.

6. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia następujące obszary:

- wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

- postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

- dbałość o honor i tradycje szkoły;

- dbałość o piękno mowy ojczystej;

- dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

- godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

- okazywanie szacunku innym osobom.

Przy ocenianiu zachowania uczeń otrzymuje wpis do dziennika:

- znak „plus” – w przypadku respektowania pozytywnych form zachowania

- znak „ minus” – w przypadku negatywnych i budzących niepokój form zachowań

W przypadku negatywnych i budzących niepokój form zachowań ucznia nauczyciel informuje rodzica ucznia w formie ustnej lub pisemnej.

7. Śródroczna i roczna ocena z języka angielskiego jest oceną opisową obejmującą poziom opanowania wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego.

 

§ 5

Ocenianie w klasach IV-VIII szkoły podstawowej:

1. W klasach IV – VIII ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

1) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w   rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;;

3) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych o zasięgu przynajmniej powiatowym lub posiada inne porównywalne  sukcesy, osiągnięcia.

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
2) rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela  w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);
2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki  (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);
2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

2. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru szkolnego. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne prace pisemne. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są na przedmiotach: zajęcia techniczne, plastyka, zajęcia komputerowe  i wychowanie fizyczne. Oceny za prace pisemne typu sprawdzian wpisywane są do dziennika w kolorze czerwonym lub zielonym.

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

4. W świadectwach, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności udział w konkursach i turniejach co najmniej na szczeblu wojewódzkim. W klasie VIII na świadectwie końcowym odnotowuje się konkursy podane przez właściwego kuratora oświaty w stosownym rozporządzeniu.

Zajęcia dodatkowe  

5. Uczęszczanie uczniów na dodatkowe zajęcia edukacyjne jest obowiązkowe. Ocenianie uczniów z tych zajęć odbywa się na ogólnych zasadach.

6. Śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych wystawiają nauczyciele prowadzący te zajęcia. Roczna ocena z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu ani na promocję, ani na ukończenie szkoły. Ocenę uzyskaną z dodatkowych zajęć edukacyjnych wlicza się do średniej ocen.

7. Roczną ocenę klasyfikacyjną z dodatkowych zajęć edukacyjnych wpisuje się w przeznaczonym do tego odpowiednim miejscu w arkuszu ocen i na świadectwie szkolnym.

 

Rozdział 4

Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów.

 

§ 5

Klasy I – III szkoły podstawowej

1) Częstotliwość sprawdzianów pisemnych w klasach I-III ustala nauczyciel, dostosowując ich liczbę do możliwości psychofizycznych uczniów.

2) Sprawdziany pisemne są zapowiadane z przynajmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

3) Poprawianie sprawdzianu pisemnego polega na podkreśleniu błędów, podaniu poprawnej odpowiedzi i zakończone jest komentarzem nauczyciela.

Klasy IV – VIII szkoły podstawowej

1. Kartkówka to pisemny sprawdzian wiadomości ucznia z co najwyżej trzech ostatnich lekcji. Ta forma nie wymaga wcześniejszej zapowiedzi przeprowadzania tej formy kontroli. Oceny otrzymane z tej formy kontroli nie podlegają poprawie.

2. Sprawdzian to pisemna forma kontroli wiadomości i umiejętności ucznia obejmująca więcej niż dwie jednostki lekcyjne. Sprawdziany są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia - jeden. Nauczyciel planujący przeprowadzanie sprawdzianu pisemnego wpisuje ołówkiem w dzienniku lekcyjnym temat sprawdzianu z odpowiednim wyprzedzeniem, o ile nie zaplanowano już w danym tygodniu 3 sprawdzianów.

3. Sprawdziany są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, to powinien to uczynić w terminie dwutygodniowym od daty powrotu do szkoły. Nauczyciel na prośbę ucznia ma obowiązek ustalić termin i miejsce pisania sprawdzianu.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. termin sprawdzianu bezpośrednio po długiej absencji ucznia spowodowanej chorobą, uzyskana ocena rażąco różni się od dotychczasowych ocen ucznia, otrzymana ocena niedostateczna skutkuje nieotrzymaniem oceny pozytywnej danego przedmiotu (klasyfikacja semestralna lub roczna) ocenę niedostateczną otrzymaną z w/w formy kontroli uczeń ma prawo poprawić w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

5. Każdy stopień uzyskany podczas poprawiania sprawdzianu wpisuje się do dziennika.

6. Nauczyciel przygotowujący sprawdzian powinien:

 • poinformować uczniów o terminie i zakresie tematycznym z tygodniowym wyprzedzeniem wpisując ołówkiem termin w dzienniku lekcyjnym,
 • oddać uczniom poprawione prace w okresie do 2 tygodni od daty pisania.

7. Pisemne sprawdziany uczniów nauczyciel przetrzymuje do końca roku szkolnego.

8. Każdą sprawdzoną i ocenioną przez nauczyciela pracę pisemną stanowiącą formę kontroli wiedzy i umiejętności uczeń ma prawo przeanalizować na lekcji.

9. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo wglądu do prac pisemnych swojego dziecka .

10. Na koniec semestru (roku szkolnego) nie przewiduje się sprawdzianu końcowego (zaliczeniowego).

11. Schemat procentowego oceniania testów dla wszystkich przedmiotów:

95-100% celujący

80 - 94% bardzo dobry

60 - 79% dobry

40 - 59% dostateczny

20 - 39% dopuszczający

0 - 19% niedostateczny

Rozdział 5

Jawność ocen.

 

§ 6

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; wymagania edukacyjne formułują zespoły nauczycieli danego przedmiotu na wspólnym posiedzeniu zespołu.

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów:

1)  warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania.

3.Na pierwszym zebraniu każdego roku szkolnego wychowawcy przekazują informacje zawarte w pkt 1 i 2 rodzicom (prawnym opiekunom) wpisując tematykę spotkania w dzienniku lekcyjnym. Podpis rodziców na liście zbiorczej zatytułowanej „Zostałem/łam poinformowany/na o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania  z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej” oznacza, że rodzice (prawni opiekunowie) zostali zapoznani z w/w warunkami.

4. W przypadku nieobecności rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniu informacje te przesyła się drogą pocztową (za potwierdzeniem odbioru).

§ 7

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Jawność ocen cząstkowych:

-nauczyciel wystawiając każdą ocenę uzasadnia ją uczniowi komentarzem ustnym,

- ocena staje się jawna dla rodzica z chwilą wpisania jej do zeszytu przedmiotowego.

3. Jawność ocen klasyfikacyjnych:

- na wniosek ustny ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustnie uzasadnia ocenę powołując się na WZO i PSO,

- w przypadku pracy pisemnej ucznia nauczyciel pokazuje ją rodzicom, omawia sposób punktacji,

- na wniosek pisemny rodziców do nauczyciela przedmiotu nauczyciel uzasadnia ocenę semestralną na piśmie w terminie 2 dni od złożenia wniosku.

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace pisemne uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia obowiązkowo wydawane są każdorazowo do domu w celu zapoznania się rodziców z postępami w nauce lub ich braku. Uczeń na następnej lekcji ma obowiązek zwrotu podpisanej  przez rodzica pracy kontrolnej. Nieoddanie pracy, podpisanej przez rodzica w terminie, skutkuje przyznaniem punktów ujemnych, zgodnie z WZO.

6. Uczeń może wykonać zdjęcie sprawdzianu, klasówki, kartkówki, testu lub innej pracy pisemnej telefonem komórkowym.

7. Wychowawca klasy jest zobowiązany do powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach ich dzieci w następujących formach:

 • zebrania z rodzicami
 • konsultacje indywidualne
 • informacja telefoniczna
 • drogą pocztowa

8. Sposoby powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) powinny być odnotowane przez wychowawcę w dzienniku. Rodzice potwierdzają fakt przekazania informacji podpisem w dzienniku.

Rozdział 6

Dostosowanie wymagań programu nauczania do możliwości ucznia.

 

§ 8

 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii;

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego - na podstawie tej opinii.

 3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

4. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) lub na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów).

6. Rodzice (prawni opiekunowie) zostają poinformowani o dostosowaniu wymagań programowych do możliwości ucznia (podpis w dzienniku) na początku każdego roku szkolnego.    

§ 9

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany prze ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust. 3, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

§ 10

1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

Rozdział 7

Klasyfikacja śródroczna i roczna.

§ 11

1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustalaniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego. Pierwszy semestr trwa od 1.09 do 31.01., drugi semestr trwa od 1.02 do dnia zakończenia rocznych zajęć. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w ostatnim tygodniu pierwszego semestru. Klasyfikację roczną uczniów przeprowadza się w ostatnim tygodniu drugiego semestru.

4. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia.

5. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

§ 12

1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I-III szkoły podstawowej w przypadku:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną opisową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;

2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną opisowa ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 1, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

4. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia.

§ 13

1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

2. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne

§ 14

Terminy ustalania przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w klasach IV-VIII

1.Rodzice (prawni opiekunowie) uzyskują pełną informację o postępach edukacyjnych, o poziomie nabytej wiedzy i umiejętności ich dzieci oraz przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych  na klasowych zebraniach rodziców z wychowawcą klasy.

2. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych przedmiotów wpisują przewidywane oceny niedostateczne do dziennika ołówkiem.

3. W przypadku zagrożenia nieodpowiednią lub naganną oceną zachowania oraz oceną niedostateczną lub nieklasyfikowaniu wychowawca na konsultacjach ma obowiązek poinformowania o tym fakcie rodziców. Rodzic swoim podpisem potwierdza w dzienniku lekcyjnym, że został poinformowany o w/w zagrożeniach. W przypadku nieobecności rodziców na zebraniu wychowawca wysyła list polecony zawiadamiający o zaistniałej sytuacji.

4.  Na tydzień przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele przedmiotów zobowiązani są do wpisania przewidywanych ocen do dziennika w ostatniej rubryce (przed oceną roczną). Oceny przewidywane wystawiane są jedną cyfrą (nie dopuszcza się zapisu typu 4/5).

5. Wychowawca informuje rodziców o ocenach przewidywanych na zebraniu z rodzicami.

6. W przypadku nieobecności rodziców w wyznaczonym terminie wychowawca powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o w/w ocenach pocztą.

7. Każda próba zmiany oceny przewidywanej (z zachowania lub z przedmiotu) wymaga zgody dyrektora. Dyrektor szkoły po przeanalizowaniu zaistniałych przesłanek może wyrazić zgodę na egzamin sprawdzający.

 

§ 15

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej z zajęć edukacyjnych

1. Za  przewidywaną  ocenę  roczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w Statucie Szkoły. 

 2. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w przypadku  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie, o  którą się  ubiega, lub od niej wyższa.

3. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.

4. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

2) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

3) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

4) uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;

5) skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych przez nauczyciela form  poprawy, w tym   konsultacji indywidualnych.

5. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 3 dni od  poinformowania go o przewidywanych ocenach rocznych.

6. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust. 4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

7. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają  zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.

8. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  4.  prośba ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia i informuje w formie pisemnej rodziców ucznia.

9. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  2  dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, a w przypadku przedmiotów: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe i wychowanie fizyczne w formie praktycznej.

10. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do dokumentacji wychowawcy klasy.

11. Poprawa oceny rocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

12. Ostateczna  ocena  roczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

§ 16

Procedura organizacji egzaminu klasyfikacyjnego

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Uczeń ubiegający się o egzamin klasyfikacyjny musi złożyć podanie w dyrekcji szkoły nie później niż na 1 dzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności ubiegający się o egzamin klasyfikacyjny musi złożyć podanie w dyrekcji szkoły nie później niż na 1 dzień przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej. Rada pedagogiczna na wniosek dyrektora podejmuje decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu ucznia do egzaminu klasyfikacyjnego.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

 2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyka, muzyka, zajęcia techniczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych..

6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 4  pkt 2, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 i 2 przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1). nauczyciel prowadzący dane zajęci edukacyjne - jako przewodniczący komisji;

2).  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęci edukacyjne.

Uczeń i jego rodzice zostają poinformowani o zakresie materiału dydaktycznego, formie egzaminu klasyfikacyjnego oraz o kryteriach oceny.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminu w ciągu jednego dnia.

13.  W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 10 i 11;

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

15. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego nie jest promowany do klasy programowo wyższej. Uczeń, który przystąpił do kilku egzaminów klasyfikacyjnych i w ich wyniku otrzymał więcej niż 1 ocenę niedostateczną nie jest promowany do klasy programowo wyższej.

15a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

16. Uczeń  niedopuszczony do egzaminu klasyfikacyjnego nie jest promowany do klasy programowo wyższej.

17. W razie udokumentowanej choroby lub wypadków losowych uniemożliwiającej uczniowi nie klasyfikowanemu z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor może wyznaczyć dodatkowy termin egzaminu klasyfikacyjnego, który musi się odbyć przed rozpoczęciem nauki klasie programowo wyższej.

18. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana".

19. Uczeń, który jest niesklasyfikowany na I semestr, zobowiązany jest zaliczyć materiał. Zaliczenie odbywa się w formie iterminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu. O terminie nauczyciel informujeucznia i rodzica na wywiadówce półrocznej.

§ 17

1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem § 18

2.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 18   

Warunki i tryb uzyskania wyższej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.  W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.  

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

7.  Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian,
 2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,
 4. imię i nazwisko ucznia,
 5. zadania sprawdzające,
 6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

10. O wyniku egzaminu dyrektor powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej.

11. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna

 

§ 19

Procedura organizacji egzaminu poprawkowego

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Uczeń z ustalonymi ocenami niedostatecznymi ubiegający się o egzamin poprawkowy musi złożyć podanie w dyrekcji szkoły nie później niż 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarny rady pedagogicznej. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

       1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji;

       2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;

       3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

5.  Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6.  Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin egzaminu poprawkowego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

7.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8. O wyniku egzaminu powiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) ucznia w formie pisemnej.

9.  Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 10.

10.  Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 20

1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

§ 21

1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. 

 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem z zastrzeżeniem ust 3.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

4. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

5. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem § 19 p.10.

 

§ 22

1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

§ 23

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej

2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o których mowa w rozdziale 10

2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania z zastrzeżeniem ust 3.

3. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

4. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z końcowych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

5. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Rozdział 9

Zasady ustalania oceny zachowania ucznia szkoły podstawowej.

§ 24

1.Ocena z zachowania  uwzględnia  w szczególności:

1) właściwe zachowanie podczas pobytu w szkole na zajęciach edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych i przerwach

2) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

3) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

4) dbałość o honor i tradycje szkoły,

5) dbałość o piękno mowy ojczystej,

6) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

7) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

8) okazywanie szacunku innym osobom.

9) właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów

2. Począwszy od klasy IV ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne, z zastrzeżeniem ust.3.

3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

5. W klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 

§ 25

1.  Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

            1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

             2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły

§ 26

Ocena zachowania ustalona na II semestr roku szkolnego jest oceną roczną uwzględniającą zachowanie ucznia z poprzedniego semestru.

 

§ 27

1.Poczawszy od klas IV przyjmuje się punktowy tryb ustalania oceny z zachowania ucznia.

2. Ustanawia się następujące zasady ustalania oceny zachowania ucznia:

           1) Za ustalenie oceny zachowania ucznia odpowiada wychowawca klasy,

2) Ocena zachowania ucznia powinna być ustalona po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących ucznia, w porozumieniu z samorządem klasowym

3) W przypadku ustalenia przewidywanej oceny nagannej i nieodpowiedniej, informację o ocenie ucznia na miesiąc przed konferencja klasyfikacyjną wychowawca przekazuje rodzicom (opiekunom prawnym) i uczniom w formie ustnej na zebraniu (potwierdzając obecność podpisem), w formie pisemnej w dzienniczku ucznia lub listownie.

4) O przewidywanych rocznych ocenach zachowania wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) na tydzień przed roczną konferencja klasyfikacyjną. Wychowawca sporządza zbiorcze zestawieni ocen przewidywanych i przekazuje uczniom do podpisania przez rodziców (prawnych opiekunów) W razie braku podpisu w ciągu dwóch dni informacje o przewidywanej ocenie wysyła się pocztą.

5) Wychowawca klasy przedstawia informację o zastosowanych kryteriach i ustalonych ocenach zachowania uczniów do wiadomości nauczycieli na klasyfikacyjnym posiedzeniu rady pedagogicznej.

§ 28

 Regulamin punktowego oceniania zachowania

w Szkole Podstawowej nr 1

Regulamin jest dokumentem pomocnym dla wychowawcy klasy w ustaleniu ocen zachowania za I i II półrocze.

Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 100 punktów, które otrzymuje uczeń na początku roku szkolnego.

Uczeń, który znieważył nauczyciela lub innego pracownika szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia, mimo że uzyskana przez niego liczba punktów upoważnia go do otrzymania oceny wyższej.

Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w przypadku, gdy do wyższej oceny brakuje mu nie więcej niż 3 punkty. W takim przypadku w terminie wyznaczonym przez wychowawcę wykonuje pracę społeczną na rzecz szkoły.

Uczniowie, którzy byli w konflikcie z prawem, zostali przyłapani na paleniu papierosów, piciu alkoholu, narkotyzowaniu się, nie mogą uzyskać wyższej niż poprawna oceny zachowania. Zachowanie nieodpowiednie w I półroczu ma wpływ na ocenę zachowania końcoworoczną. Dodatkowo przewiduje się punkty do dyspozycji wychowawcy 10 p.

 

POZYTYWNE PRZEJAWY ZACHOWANIA

Punkty

,,+’’

Praca na rzecz szkoły i środowiska lokalnego

 •    Reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych udział w  konkursie

   zaangażowanie w przygotowanie

   osiągnięcia (w zależności od rangi konkursu)

 • Reprezentowanie szkoły w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych
 • Wzorowe sprawowanie funkcji w szkole
 • Praca w samorządzie szkolnym
 • Praca społeczna na rzecz szkoły i środowiska (przygotowanie dekoracji, obsługa sprzętu, pomoc w organizacji pikniku, kiermaszu)
 • Systematyczna praca w organizacjach szkolnych (harcerstwo, koła zainteresowań, Caritas, PCK)
 • Wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez wychowawcę lub nauczycieli (np. przygotowanie gazetki ściennej, przygotowanie plakatów, pomocy dydaktycznych)

Praca na rzecz klasy

 • Pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych (przygotowanie sal do imprez, przygotowanie dekoracji itp.)
 • Wzorowe pełnienie określonej funkcji w klasie
 • Sumienne pełnienie obowiązków dyżurnego
 • Bezinteresowna pomoc koleżeńska

Postawa ucznia, stosunek do obowiązków

 • Właściwa postawa wobec nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób, kultura bycia
 • Wzorowa frekwencja (brak godzin nieusprawiedliwionych, brak spóźnień)
 • Regularne noszenie obowiązującego mundurku szkolnego
 • Przeciwstawianie się przejawom brutalności, wulgarności (nieuleganie złym wpływom)

 

 

5 p

10 -15 p

10 - 30 p

5-20 p

10 p

15p/semestr

 

5-20 p

 

5p/semestr

 

 

5-10p

 

 

 

5-10 p

 

5-15p/semestr

5-10p/semestr

5-10p

 

 

do20p/semestr

 

do20p/semestr

do20p/semestr

10p

 

 

 

 

 

 

 

NEGATYWNE PRZEJAWY ZACHOWANIA

Punkty

,,-’’

Stosunek do obowiązków

 • Spóźnienia na lekcje
 • Nieobecności (nieusprawiedliwione) – 1 godz.
 • Ucieczka z  jednej lekcji
 • Całodzienne wagary
 • Brak obuwia zmiennego
 • Brak odpowiedniego stroju, wygląd (mundurek, makijaż, farbowanie włosów)               
 • Korzystanie z telefonu komórkowego na lekcji
 • Zaniedbywanie obowiązków, ignorowanie poleceń (żucie gumy, jedzenie, picie na lekcji)
 • Niewykonywanie obowiązków dyżurnego
 • Przeszkadzanie w czasie lekcji (komentarze, przerywanie nauczycielowi, uczniom)
 • Niewywiązywanie się z podjętych, zleconych przez nauczyciela zadań

                   

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych

 •   Palenie papierosów (także towarzyszenie palaczom, picie alkoholu, posiadanie, zażywanie narkotyków i innych środków odurzających)
 • Niewłaściwe zachowanie podczas przerw (gra w piłkę na korytarzu, bójki)
 • Stwarzanie niebezpiecznych sytuacji w pracowniach, sali gimnastycznej, na boisku, na ulicy w szatni, autobusie

    

Kultura osobista

 • Aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, rówieśników (wulgaryzmy, agresja słowna, dokuczanie, brak kultury słowa)

 

     Przestrzeganie zasad współżycia społecznego

 • Naruszanie wolności, godności osobistej, brak poszanowania poglądów innych ludzi (niszczenie cudzych rzeczy, wyłudzanie pieniędzy, kradzież, zastraszanie, szantaż, ubliżanie, wandalizm, przemoc)
 • Oszukiwanie nauczyciela (fałszowanie podpisów, usprawiedliwień, dopisywanie ocen)
 • Niszczenie sprzętu szkolnego dekoracji, zaśmiecanie szkoły

 

 

3 p

5 p

5 p

20 p

2 p

2-5 p

5 p

3-5 p

5p

3-5p

5p

 

 

 

30-50 p

 

5-20 p

5-20 p

 

 

 

5-20 p

 

 

 

10-50 p

 

 

20 p

10-20 p

 

 

Przedziały punktowe dla poszczególnych ocen (klasyfikacja semestralna i roczna)

 

 

I semestr

II semestr

wzorowe

Powyżej 200

Powyżej 300

bardzo dobre

200-151

221-300

dobre

150-100

151-220

poprawne

99-51

101-150

nieodpowiednie

50-11

21-100

naganne

0-10

0-20

 

 

 

 

 

§ 29

 1.Usprawiedliwienie nieobecności szkolnych uczeń usprawiedliwia na podstawie pisemnego usprawiedliwienia podpisanego przez rodzica (prawnego opiekuna), w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.

2.Uczeń zobowiązany jest przebywać na terenie szkoły w obowiązującym stroju oraz dbać o schludny wygląd. Uczeń, który rażąco nie wywiązuje się z obowiązku noszenia stroju szkolnego – mundurku – nie może uzyskać z zachowania oceny wyższej niż ocena poprawna.

3.Filmowanie, nagrywanie oraz robienie zdjęć na terenie szkoły jest możliwe jedynie za zgodą zainteresowanego. Uczniowi, który nie przestrzega tej zasady grozi obniżenie oceny z zachowania.

4. Uczeń nieobecny na lekcjach z powodu udziału w  konkursie lub zawodach – nie odnotowuje się nieobecności (nie liczy do frekwencji) – do dziennika wpis konkurs/zawody.

 

§ 30

Dopuszcza się w szkole ustalenie innych zasad oceniania uczniów w formie nowatorstwa, innowacji czy eksperymentów pedagogicznych, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i rodziców zainteresowanych uczniów. Zgodę na stosowanie innych zasad oceniania wyraża na piśmie dyrektor szkoły po otrzymaniu od nauczyciela pisemnej informacji o odmiennych zasadach oceniania odrębnie dla każdej klasy.

§ 31

Wskazane jest prowadzenie przez nauczycieli kart obserwacji ucznia lub klasy (np. zeszyt spostrzeżeń), umożliwiających notowanie nabytych umiejętności, zdobytej wiedzy, czy zachowania dziecka. Fakt prowadzenia karty obserwacji podany jest do wiadomości uczniów i ich rodziców. Zeszyt spostrzeżeń przechowywany jest w dzienniku lekcyjnym lub innym miejscu, wskazanym przez dyrektora szkoły i może stanowić źródło informacji dla wychowawcy podczas spotkań z rodzicami uczniów

 

§ 32

Uczeń źle funkcjonujący w środowisku szkolnym ma zapewnioną pomoc pedagoga szkolnego w celu pomocy w korygowaniu własnego zachowania. Rodzice (opiekunowie) ucznia mogą skorzystać z doradztwa pedagoga szkolnego

 

§ 33

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

1) Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uważają, że przewidywana roczna

ocena klasyfikacyjna zachowania jest nieadekwatna do zachowania ucznia (została ustalona niezgodnie z szkolnym trybem wystawiania oceny) maja prawo w ciągu 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych zwrócić się z pisemnym wnioskiem zawierającym rzeczowe uzasadnienie do wychowawcy klasy o podwyższenie oceny.

2) Wychowawca klasy w obecności innego nauczyciela w ciągu 2 dni rozpatrzy wniosek i  ustali przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Nauczyciele badają, czy uzyskana przez ucznia liczba punktów jest zgodna z szkolnym punktowym systemem oceniania. Jeśli tak, to ocena pozostaje bez zmiany. Jeśli nie, to wychowawca na nowo liczy punkty ucznia i sprawdza, czy zostały one przyznane zgodnie ze szkolnym punktowym systemem oceniania.

3) Sporządza się protokół zawierający:

nazwiska nauczycieli,

termin posiedzenia,

wynik głosowania,

ilość punktów po weryfikacji,

ustaloną przewidywaną roczną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

4) Wychowawca klasy w ciągu 3 dni pisemnie powiadamia ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o ostatecznej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 34

Procedura zgłaszania zastrzeżeń do trybu ustalania oceny z zachowania.

1 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2 Zastrzeżenia mogą być zgłoszone od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu w terminie 7 dni od zakończeniu zajęć dydaktyczno– wychowawczych

3 Dyrektor bada czy ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona zgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

4 W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona

niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

5 W skład Komisji powołanej przez dyrektora szkoły wchodzą:

 1. dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
 2. wychowawca oddziału,
 3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
 4. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 5. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
 6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 7. przedstawiciel rady rodziców.

6 Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 2. termin posiedzenia komisji,
 3. imię i nazwisko ucznia,
 4. wynik głosowania,
 5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

7 Protokół dołącza się do arkusza ocen ucznia.

8 Ustalona ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

9 O wyniku powiadamia się rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.