Szczegółowe zasady oceniania uczniów

 

1. Obowiązkiem ucznia jest udział w zajęciach edukacyjnych, przygotowywanie się do nich oraz właściwe zachowanie w ich trakcie.

2. Ocenianie wiedzy i umiejętności przedmiotowych ucznia w gimnazjum odbywać się będzie na podstawie stopni szkolnych. Uczeń w trakcie nauki szkolnej otrzymuje oceny:

a). bieżące,

b). klasyfikacyjne,

c). śródroczne i roczne,

d). końcowe.

3. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne (śródroczne oraz roczne i końcowe) ustala się w stopniach według następującej skali:
             1. stopień celujący – 6

2. stopień bardzo dobry – 5

3. stopień dobry – 4

4. stopień dostateczny – 3

5. stopień dopuszczający – 2 

6. stopień niedostateczny – 1

4. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5.

5. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 6.

6. Dozwolone jest używanie znaków „+” „-” przy ocenach cząstkowych w sytuacji, gdy niemożliwe jest jednoznaczne określenie badanej wiedzy i umiejętności ucznia i określenie ich pełną oceną cząstkową. Ocena śródroczna i roczna jest oceną bez znaku „+” lub „-”.

7. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

a) zakres wiadomości i umiejętności,

b) rozumienie materiału naukowego,

c) umiejętności stosowania wiedzy,

d) kultura przekazywania wiadomości.

8. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.

9. Każdy nauczyciel na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. Wymagania te opracowuje na piśmie zespół przedmiotowy i są one jednakowe dla wszystkich uczniów z danej klasy (dla wszystkich oddziałów poszczególnych klas). Wymagania te tworzą przedmiotowy system oceniania dla danego przedmiotu. Przedmiotowy System Oceniania obejmuje:

  1. wymagania edukacyjne na poszczególne oceny,
  2. zestaw narzędzi oceniania (zgodny ze szkolnym systemem oceniania),
  3. wymagania i tryb uzyskania  wyższej niż przewidywana rocznej  oceny  klasyfikacyjnej
  4. zasady przeprowadzania sprawdzianów i klasówek
  5. zasady udostępniania prac klasowych uczniom i rodzicom
  6. zasady poprawy ocen

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

10. Ocenę semestralną ustala się w oparciu o oceny bieżące z odpowiedzi ustnych, sprawdzianów pisemnych, prac domowych - obowiązkowych i   nadobowiązkowych, za aktywność i osiągnięcia obserwowane podczas zajęć.
11. Ustala się minimalną ilość ocen bieżących dla przedmiotów realizowanych w wymiarze tygodniowym (ilość godz. w tygodniu +2). Wprowadza się hierarchię ważności ocen. Najważniejsze są oceny ze sprawdzianów  (zadań klasowych), kartkówek, następnie z odpowiedzi ustnych oraz oceny z zadania domowego, projektu, ćwiczeń, doświadczeń i aktywności.
12. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

13. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

a) stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

1) samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

2) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami  w   rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym  przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;;

3) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych o zasięgu przynajmniej powiatowym lub posiada inne porównywalne  sukcesy, osiągnięcia.

b) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

1) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
2) rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym  przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

c) stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

1) nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela  w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);
2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

d) stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

1) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
2) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

e) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

1) ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki  (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);
2) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

f) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

1) nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej,  a braki w wiadomościach  i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu (nie dotyczy klas  programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

2. Ocenianie uczniów powinno odbywać się systematycznie w ciągu semestru szkolnego. Uczeń powinien otrzymywać oceny zarówno za odpowiedzi ustne, jak i samodzielne prace pisemne. Odstępstwa od powyższej zasady dopuszczalne są na przedmiotach: zajęcia techniczne, plastyka, informatyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne. Oceny za prace pisemne typu sprawdzian wpisywane są do dziennika w kolorze czerwonym lub zielonym.

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

4. W świadectwach, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności udział w konkursach i turniejach wiedzy co najmniej na szczeblu wojewódzkim. Na świadectwie ukończenia gimnazjum odnotowuje się konkursy podane przez właściwego kuratora oświaty w stosownym rozporządzeniu.