Rekrutacja

Rok szkolny 2021/2022

Rok szkolny 2020/2021

Pisemne oświadczenie rodziców kandydata potwierdzające wolę przyjęcia kandydata przez Szkołę Podstawową nr 1 należy przesłać na adres mailowy : sekretariatzsm4@gmail.com lub dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie od 29 kwietnia do 5 maja 2020r.

Rok szkolny 2019/2020

Zasady rekrutacji do oddziałów klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 1 im. R. Traugutta w Jaśle

 

I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

b) zarządzenia Burmistrza Miasta jasła z dnia 25 stycznia 2019 w sprawie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym

c) terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych    ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jasło na rok szkolny 2019/2020.

d) Statutu Szkoły

II. Termin rekrutacji

1. Nabór uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej  prowadzony jest od  1 marca do 5 kwietnia 2019 r.  

2. Informacja o terminie rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły.

3. Dodatkowe informacje o zasadach naboru można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły  

    oraz pod nr telefonu 13 446 37 54.

4. Lista dzieci przyjętych do klas I zostanie udostępniona do publicznej wiadomości 17 kwietnia 2019 r. w sekretariacie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

5. Potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle przez

    rodzica/opiekuna ucznia od 19 kwietnia 2019 r. do 26 kwietnia 2019 r.

III. Obowiązek szkolny

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

3. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 2, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

IV. Zasady rekrutacji

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

    który obejmuje ulice określone w Uchwale Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej Jasła 

    z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów    

    publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jasło.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem, może 

    zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi 

    miejscami.

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły 

    dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, 

    którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kryteriów określonych      uchwałą nr XLI/408/2017 Rady Miasta Jasła.

5. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje kolejność złożenia wniosku.

6. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych,  

     decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

7. Do zadań komisji należy:

     a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości  

         listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

     b) ustalenie i podanie na tablicy ogłoszeń w szkole do publicznej wiadomości listy  

         kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

     c) zakończenie ubiegłorocznego postępowania rekrutacyjnego poprzez zniszczenie  

         dokumentacji uczniów nieprzyjętych do szkoły.

8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

    i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej

    z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  kandydata do szkoły.

9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata

     z  wnioskiem. Uzasadnienie w zawiera przyczyny odmowy przyjęcia , w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

      rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

11.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

V. Dzieci niebędące obywatelami polskimi.

Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VI. Odroczenia

1. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

2. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

3. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

VII. Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są 

    jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Rodzice kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie

    szkoły dokonują zgłoszenia dziecka w sekretariacie szkoły (załącznik 1)

3. Rodzice kandydata do pierwszej klasy zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej

    nr 1, składają w sekretariacie szkoły wniosek dla kandydata spoza obwodu

    wraz z uzasadnieniem (załącznik 2)

    Wzór  karty zgłoszenia i formularza rekrutacyjnego dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz

     na stronie internetowej placówki.

 

 

Regulamin działania komisji rekrutacyjnej

dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

1. Skład komisji rekrutacyjnej

przewodniczący p. A. Jaracz , członkowie p. M. Kosiba, p. M. Gabańska – Kmiotek

2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie od 1 marca 2019 r. do 5 kwietnia 2019r. (Załącznik 1)

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej składa się do dyrektora szkoły (Załącznik 2).Wniosek może być złożony do  nie więcej niż trzech wybranych szkół podstawowych. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych  - od 1 marca 2019r. do 5 kwietnia 2019r.

4. W  przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kryteriów określonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XLI/408/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z przypisaną im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych.

5. Zadania komisji rekrutacyjnej

      1) weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  od 25 marca do 15 kwietnia 2019 r.

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 16 kwietnia 2019 r.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do  szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Listę umieszcza się w widocznym miejscu w szkole.

 1. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 17 kwietnia 2019 r.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w sekretariacie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Lista zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 1. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego
 2. rozpatrzenie ewentualnych podań rodziców dotyczących składu poszczególnych zespołów klasowych z uwzględnieniem tzw. szczególnych przyczyn odstępstwa od ustawy

Szczególne przyczyny rozumie się jako:

- niepełnosprawność dziecka

- wielodzietność

- niepełnosprawność rodziców

- godziny pracy rodziców

- niepełna rodzina

 

6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są przechowywane w szkole przez okres roku.

7. Rodzic kandydata przyjętego do szkoły składa pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia do szkoły - od 19 kwietnia 2019r. do 26 kwietnia 2019r. 

Procedura odwoławcza

8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

10. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Postępowanie uzupełniające

12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

13. Postępowania uzupełniające powinno zakończyć się do  końca lipca 2019r.

Rok szkolny 2018/2019

 

Zasady rekrutacji do oddziałów klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 1 im. R. Traugutta w Jaśle

 

I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

 

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

b) uchwały nr XLI/408/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 lutego 2017 r.

c) terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych    ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jasło na rok szkolny 2018/2019.

d) Statutu Szkoły

II. Termin rekrutacji

1. Nabór uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej  prowadzony jest od  1 marca do 4 kwietnia 2018 r.  

2. Informacja o terminie rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły.

3. Dodatkowe informacje o zasadach naboru można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły  

    oraz pod nr telefonu 13 446 37 54.

4. Lista dzieci przyjętych do klas I zostanie udostępniona do publicznej wiadomości 18 kwietnia 2018 r. w sekretariacie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

5. Potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle przez

    rodzica/opiekuna ucznia od 19 kwietnia 2018r. do 26 kwietnia 2018 r.

III. Obowiązek szkolny

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

3. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 2, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

IV. Zasady rekrutacji

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

    który obejmuje ulice określone w Uchwale Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej Jasła 

    z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów    

    publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jasło.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem, może 

    zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi 

    miejscami.

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły 

    dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, 

    którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kryteriów określonych      uchwałą nr XLI/408/2017 Rady Miasta Jasła.

5. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje kolejność złożenia wniosku.

6. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych,  

     decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

7. Do zadań komisji należy:

     a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości  

         listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

     b) ustalenie i podanie na tablicy ogłoszeń w szkole do publicznej wiadomości listy  

         kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

     c) zakończenie ubiegłorocznego postępowania rekrutacyjnego poprzez zniszczenie  

         dokumentacji uczniów nieprzyjętych do szkoły.

8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

    i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej

    z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  kandydata do szkoły.

9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata

     z  wnioskiem. Uzasadnienie w zawiera przyczyny odmowy przyjęcia , w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

      rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

11.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

V. Dzieci niebędące obywatelami polskimi.

Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VI. Odroczenia

1. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

2. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

3. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

VII. Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są 

    jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Rodzice kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie

    szkoły dokonują zgłoszenia dziecka w sekretariacie szkoły (załącznik 1)

3. Rodzice kandydata do pierwszej klasy zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej

    nr 1, składają w sekretariacie szkoły wniosek dla kandydata spoza obwodu

    wraz z uzasadnieniem (załącznik 2)

    Wzór  karty zgłoszenia i formularza rekrutacyjnego dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz

     na stronie internetowej placówki.

4.  Decydujący głos o przydziale do poszczególnej klasy posiada dyrektor szkoły.

VIII. Przepisy końcowe

1. W przypadku braku wolnych miejsc w oddziałach klas pierwszych, rodzice dziecka, które  

    nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

2. Wszelkie sytuacje sporne nieokreślone w niniejszym regulaminie rozstrzyga dyrektor

    szkoły.

3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie

    7 dni od otrzymania odwołania.

4. Zasady rekrutacji będą uaktualniane każdego roku.

 

  Jasło, 28 lutego 2018 r.

 

Zasady rekrutacji do oddziałów klas pierwszych

Szkoły Podstawowej nr 1 im. R. Traugutta w Jaśle

w roku szkolnym 2017/2018

 

 

I. Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

 

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

b) uchwały nr XLI/408/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 lutego 2017 r.

c) terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych    ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jasło na rok szkolny 2017/2018.

d) Statutu Szkoły

 

II. Termin rekrutacji

 

1. Nabór uczniów do klas pierwszych szkoły podstawowej  prowadzony jest od  3 kwietnia do 5 maja 2017 r.  

2. Informacja o terminie rekrutacji znajduje się na stronie internetowej szkoły.

3. Dodatkowe informacje o zasadach naboru można uzyskać osobiście w sekretariacie szkoły  

    oraz pod nr telefonu 13 446 37 54.

4. Lista dzieci przyjętych do klas I zostanie udostępniona do publicznej wiadomości 30 maja 2017 r. w sekretariacie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.

5. Potwierdzenie realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle przez

    rodzica/opiekuna ucznia od 31 maja 2017 r. do 6 czerwca 2017 r.

 

III. Obowiązek szkolny

 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

3. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 2, jeżeli dziecko:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

 

IV. Zasady rekrutacji

 

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

    który obejmuje ulice określone w Uchwale Nr IX/59/2011 Rady Miejskiej Jasła 

    z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów    

    publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Jasło.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem, może 

    zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi 

    miejscami.

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły 

    dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, 

    którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kryteriów określonych      uchwałą nr XLI/408/2017 Rady Miasta Jasła.

5. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje kolejność złożenia wniosku.

6. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych,  

     decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

7. Do zadań komisji należy:

     a) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości  

         listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

     b) ustalenie i podanie na tablicy ogłoszeń w szkole do publicznej wiadomości listy  

         kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

     c) zakończenie ubiegłorocznego postępowania rekrutacyjnego poprzez zniszczenie  

         dokumentacji uczniów nieprzyjętych do szkoły.

8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

    i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej

    z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia  kandydata do szkoły.

9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata

     z  wnioskiem.. Uzasadnienie w zawiera przyczyny odmowy przyjęcia , w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji 

      rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

11.Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

V. Dzieci niebędące obywatelami polskimi.

 

Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

 

VI. Odroczenia

 

1. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

2. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.

3. Do wniosku dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

4. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne.

 

VII. Zapisy

 

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są 

    jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Rodzice kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie

    szkoły dokonują zgłoszenia dziecka w sekretariacie szkoły (załącznik 1)

3. Rodzice kandydata do pierwszej klasy zamieszkałego poza obwodem Szkoły Podstawowej

    nr 1, składają w sekretariacie szkoły wniosek dla kandydata spoza obwodu

    wraz z uzasadnieniem (załącznik 2)

    Wzór  karty zgłoszenia i formularza rekrutacyjnego dostępny jest w sekretariacie szkoły oraz

     na stronie internetowej placówki.

4.  Decydujący głos o przydziale do poszczególnej klasy posiada dyrektor szkoły.

 

VIII. Przepisy końcowe

 

1. W przypadku braku wolnych miejsc w oddziałach klas pierwszych, rodzice dziecka, które  

    nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

2. Wszelkie sytuacje sporne nieokreślone w niniejszym regulaminie rozstrzyga dyrektor

    szkoły.

3. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie

    7 dni od otrzymania odwołania.

4. Zasady rekrutacji będą uaktualniane każdego roku.

 

  Jasło, 15 marca 2017 r.

Do pobrania:

Regulamin działania komisji rekrutacyjnej dzieci do klas pierwszych
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

1. Skład komisji rekrutacyjnej

przewodniczący p. M. Błasik,
członkowie p. A. Jaracz, p. M. Gabańska – Kmiotek

2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie od 1 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018r. (Załącznik 1)

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej składa się do dyrektora szkoły (Załącznik 2).Wniosek może być złożony do  nie więcej niż trzech wybranych szkół podstawowych. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych  - od 1 marca 2018r. do 12 marca 2018r.

4. W  przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kryteriów określonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XLI/408/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z przypisaną im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych.

 

5. Zadania komisji rekrutacyjnej

      1) weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  od 26 marca do 16 kwietnia 2018 r.

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17 kwietnia 2018 r.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do  szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Listę umieszcza się w widocznym miejscu w szkole.

 1. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 18 kwietnia 2018 r.

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w sekretariacie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Lista zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

4)      sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego
 1. rozpatrzenie ewentualnych podań rodziców dotyczących składu poszczególnych zespołów klasowych z uwzględnieniem tzw. szczególnych przyczyn odstępstwa od ustawy

Szczególne przyczyny rozumie się jako:

- niepełnosprawność dziecka

- wielodzietność

- niepełnosprawność rodziców

- godziny pracy rodziców

- niepełna rodzina

 

6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są przechowywane w szkole przez okres roku.

7. Rodzic kandydata przyjętego do szkoły składa pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia do szkoły - od 19 kwietnia 2018r. do 26 kwietnia 2018r. 

Procedura odwoławcza

8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły – od 19 kwietnia 2018 r. do 26  kwietnia 2018r.

9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym – od 27 kwietnia do 2 maja 2018 r.  

10. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia– od 6 maja 2018r do 13 maja 2018r.

11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Postępowanie uzupełniające

12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

13. Postępowania uzupełniające powinno zakończyć się do  końca lipca 2018r.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

 

1. Skład komisji rekrutacyjnej

przewodniczący p. M. Błasik, członkowie p. A. Jaracz, p. M. Gabańska – Kmiotek

 

2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie od 3 kwietnia 2017 r. do 5 maja 2017 r. (Załącznik 1)

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej składa się do dyrektora szkoły (Załącznik 2).Wniosek może być złożony do  nie więcej niż trzech wybranych szkół podstawowych. We wniosku określa się kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych  - od 3 kwietnia 2017 r. do 5 maja 2017 r.

4. W  przypadku, gdy liczba wniosków rodziców o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kryteriów określonych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XLI/408/2017 w sprawie określenia kryteriów wraz z przypisaną im liczbą punktów oraz wykazem dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia  w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych.

 

5. Zadania komisji rekrutacyjnej

      1) weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  od 8 do 26 maja 2017 r.

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29 maja 2017 r.

  Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do  szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej. Listę umieszcza się w widocznym miejscu w szkole.

 2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30 maja 2017 r.

  Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w sekretariacie szkoły oraz na tablicy ogłoszeń listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. Lista zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

  Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego
 4. rozpatrzenie ewentualnych podań rodziców dotyczących składu poszczególnych zespołów klasowych z uwzględnieniem tzw. szczególnych przyczyn odstępstwa od ustawy

  Szczególne przyczyny rozumie się jako:

  - niepełnosprawność dziecka

  - wielodzietność

  - niepełnosprawność rodziców

  - godziny pracy rodziców

  - niepełna rodzina

   

6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są przechowywane w szkole przez okres roku.

7. Rodzic kandydata przyjętego do szkoły składa pisemne oświadczenie potwierdzające wolę przyjęcia do szkoły - od 31 maja 2017 r. do 6 czerwca 2017 r. 

 

Procedura odwoławcza

8. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły – od 31 maja 2017 r. do 6 czerwca 2017 r.

9. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym – od 7 do 12 czerwca 2017 r.  

10. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia–od 13 do 19 czerwca 2017 r.  

11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego od 20 do 26 czerwca 2017 r.   

 

Postępowanie uzupełniające

12. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

13. Postępowania uzupełniające powinno zakończyć się do  końca sierpnia 2017.