Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN  RADY  RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle

 

Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców na podstawie przepisów:
1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59). 
2.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60).
3.    Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle.

§ 1

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 1. szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle.
 2. Radzie Rodziców, rozumie się przez to Radę Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 1w Jaśle.
 3. rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły.
 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle.
 2. Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji zadań szkoły.

§ 2

 1. Do kompetencji ustawowych Rady Rodziców należy:
 1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli  i rodziców.
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
 3. opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora szkoły.
 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców                               w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 3

 1. Celem działania Rady Rodziców jest doskonalenie statutowej działalności szkoły w zakresie:
  1. organizacji pracy szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego;
  2. poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły;
  3. zapewnienia uczniom warunków bytowych i pomocy materialnej.
 2. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 
 3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
  1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
  2. gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania statutowej działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
  3. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

-    znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,

-    uzyskanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów i trudności,

-    znajomość wewnątrzszkolnego systemu oceniania,

-    uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,

-    wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,

-   wspieranie działalności samorządu uczniowskiego.

 1. wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, któremu Dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego za okres stażu:
 2. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Dyrektora o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela. 
 3. Rada Rodziców może nie przedstawić opinii, co nie wstrzymuje postępowania oceniającego prowadzonego przez Dyrektora.
 4. opiniowanie na wniosek Dyrektora Szkoły podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 4

 1. Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez Dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów szkoły podstawowej             i gimnazjum na terenie szkoły jednolitego stroju.
 2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
 3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

§ 5

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym rodziców jest Rada Oddziałowa zwana Tróją Klasową, którą tworzą rodzice uczniów danej klasy. 
 1. Rodzice uczniów danej klasy na zebraniu rodziców wybierają spośród siebie co najmniej 3 osoby, tak, aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza Trójki Klasowej.
 2. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu rodziców danej klasy w roku szkolnym w wyborach tajnych, w których jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. Kadencja Trójki Klasowej trwa od chwili wyboru do czasu wybrania nowej Trójki w kolejnym roku szkolnym. 
 4. Trójka Klasowa lub jej poszczególni członkowie mogą zostać – na wniosek co najmniej 2/3 rodziców – odwołani przed upływem kadencji. W takiej sytuacji na zebraniu przeprowadza się wybory uzupełniające lub wybory nowej Trójki Klasowej.
 5. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.
 1. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele Rad Oddziałowych, po jednym przedstawicielu z każdego oddziału.
 2. Wybory do Prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym. Prezydium Rady Rodziców składa się z co najmniej 7 członków, tak, aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków prezydium. 
 3. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 4. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie.
 5. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, nie mniej jednak niż 50 % i jeden głos spośród oddanych głosów. 
 6. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się głosowanie uzupełniające.
 7. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

 

§ 6

 1. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dyrektora i Prezydium Rady, Rada Rodziców może przedłużyć swą kadencję na następny rok.
 2. Członkowie Prezydium Rady Rodziców, którzy nie wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków, mogą być odwołani przed upływem kadencji na zebraniu klasowym rodziców lub przez Radę Rodziców. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków Prezydium na zebraniu rodziców wybierani są nowi członkowie. 
 3. Ustępujące Prezydium Rady Rodziców winno otrzymać absolutorium na podstawie sprawozdania jej Przewodniczącego oraz opinii Komisji Rewizyjnej.
 4. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców. 
 5. W uzasadnionych przypadkach organ nadzoru pedagogicznego może zarządzić rozwiązanie dotychczasowej Rady Rodziców przed upływem kadencji i ogłosić nowe wybory do Rady Rodziców. 
 6. Członkowie Rad Oddziałowych, Prezydium Rady Rodziców, a także Komisji Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. 

§ 7

 1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:
 1. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
 2. kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansową, 
 3. przygotowanie zebrania Rady Rodziców oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania,
 4. prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
 5. opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
 6. przekazywanie Dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,
 7. podpisywanie uchwał Rady Rodziców,
 8. monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,
 9. informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,
 10. podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium.
 1. Wiceprzewodniczący Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w razie jego nieobecności.

§ 8

Zadania sekretarza Rady Rodziców:

 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,
 2. opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
 3. organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
 4. protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
 5. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.

§ 9

 1. Zadania Prezydium Rady Rodziców:
 1. bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami,
 2. odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na semestr,
 3. koordynowanie działalności Rad Oddziałowych rodziców,
 4. zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
 5. zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
 6. decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
 7. okresowe przedstawianie do ogólnej wiadomości rodziców sprawozdań z działalności Rady.
 1. Członkowie Prezydium Rady Rodziców upoważniają:
 1. przewodniczącego do opiniowania próśb mieszczących się w ramach preliminarzu wydatków na dany rok szkolny,
 2. przewodniczącego i członków Rady do wydawania zgody na wydatki z funduszu Rady Rodziców.

§ 10

Zadania Rady Oddziałowej:

 1. Współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym przy organizacji różnych form zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, umożliwiających wszechstronny rozwój uczniów i integrację zespołu.
 2. Stała współpraca z Radą Rodziców, systematyczny udział w zebraniach organizowanych przez nią oraz zapewnienie właściwego przepływu informacji pomiędzy Radą Rodziców i rodzicami uczniów danej klasy.
 3. Reprezentowanie rodziców uczniów danego oddziału wobec Dyrektora, wychowawcy i Rady Pedagogicznej.
 4. Monitorowanie dobrowolnych wpłat składek na fundusz Rady Rodziców.

§ 11

 1. Zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym. 
 2. Zebranie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
 3. Zebranie Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek co najmniej 5 członków Rady Rodziców, na wniosek Rad Oddziałowych z co najmniej 3 oddziałów, na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej – złożony do Prezydium.
 4. Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności, które podpisuje przewodniczący i sekretarz Rady Rodziców.
 5. Na posiedzenia Rady w razie konieczności, zaprasza się Dyrektora szkoły, przewodniczącego Rady Pedagogicznej i inne osoby, np. pedagoga szkolnego.

§ 12

 1. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, Rady Oddziałowej lub dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 30 osób.
 2. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane na zebraniu Rady Rodziców bądź Prezydium Rady Rodziców.

§ 13

 1. Ustala się następujący porządek obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:
 1. Sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Prezydium Rady – wniosek zostaje przegłosowany przez Radę Rodziców.
 3. Informacja Dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki.
 4. Ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji.
 5. Plenarna dyskusja programowa.
 6. Uchwalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji.
 7. Wybory do organów Rady Rodziców: 
  a)    wybór Komisji Wyborczej,    
  b)    przypomnienie zasad wyborczych przez przewodniczącego zebrania,
  c)    zgłaszanie kandydatów do organów Rady,
  d)    ustalenie listy kandydatów przez Komisję Wyborczą,
  e)    wybory (tajne lub jawne), 
  f)    ustalenie przez Komisję Wyborczą listy nowych członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej. 
 8. Wolne głosy i wnioski.
 1. Inne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad, jak opisany w pkt.1, z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

§ 14

 1. Uchwały Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu, w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały Rady oraz uchwały Prezydium Rady podpisuje Przewodniczący Rady i jeden z pozostałych członków Prezydium, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego podpisuje Wice-przewodniczący i jeden z pozostałych członków Prezydium.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podpisuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a w przypadku jego nieobecności Sekretarz Komisji Rewizyjnej.
 4. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.
 5. W przypadku podjęcia przez Radę lub Prezydium uchwały sprzecznej z prawem lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor może zawiesić jej wykonanie i w terminie 7 dni uzgodnić z Prezydium dalszy tok postępowania. Prezydium może w takim przypadku (o ile okoliczności tego wymagają) zwołać w trybie pilnym zebranie Rady Rodziców.

§ 15

 1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców, dobrowolnych wpłat od osób prawnych                          i fizycznych, mogą także pochodzić z innych źródeł.
 2. Wysokość składki rodziców ustala Prezydium Rady.
 3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w pkt.1.
 4. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo. 
 5. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na opracowanym przez Prezydium Rady planie finansowym – preliminarzu wydatków, zatwierdzonym na zebraniu Rady Rodziców. Preliminarz wydatków powinien uwzględniać potrzeby szkoły oraz ustalenia dokonane na zebraniu Rady Rodziców.
 6. W zatwierdzonym preliminarzu wydatków zmiany mogą być dokonywane wyjątkowo na podstawie uchwały prezydium Radu Rodziców, po stwierdzeniu ważnego interesu szkoły.

§ 16

 1. Środki ze składki rodzicielskiej są przekazywane do dyspozycji Prezydium Rady.
 2. Prezydium Rady może wydatkować te środki na następujące cele:
  1. pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci finansowania dożywiania, odzieży, podręczników;
  2. dofinansowanie konkursów przedmiotowych, sportowych i innych oraz imprez o charakterze ogólnoszkolnym;
  3. nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych;
  4. finansowanie części kosztów reprezentacyjnych zespołów artystycznych w szkole;
  5. finansowanie zakupu książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego;
  6. częściowe finansowanie klasowych wycieczek,
  7. zakup sprzętu gospodarczego, mebli i sprzętu sportowego;
  8. zakup środków czystości, opłat za remonty i naprawy sprzętu;
  9. wydatki na inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców.
 3. Sposób wydatkowania środków Rady może w części być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady. W takim przypadku Prezydium Rady nie może wydatkować tych środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.
 4. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium.
 5. Wydatki z funduszu Rady Rodziców mogą być dokonywane po uzyskaniu zgody przewodniczącego i jeden z pozostałych członków Prezydium, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego podpisuje Wice-przewodniczący i jeden z pozostałych członków Prezydium.
 6. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać: 
 1. Dyrektor szkoły, 
 2. wychowawcy klas, 
 3. pedagog szkolny, 
 4. Rady Oddziałowe, 
 5. członkowie Rady Pedagogicznej (nauczyciele),
 6. Samorząd Uczniowski.

§ 17

 1. Księgowość Rady Rodziców prowadzi wskazany przez Dyrektora szkoły pracownik Szkoły Podstawowej nr 1 posiadający odpowiednie do tego kwalifikacje.
 2. Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców dysponuje środkami finansowymi Rady Rodziców zgromadzonymi na rachunku  bankowym Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle.
 3. Na ostatnim zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym pracownik określony w pkt.1 przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

§ 18

 1. Kadencja Rady trwa rok.
 2. Ustępująca Rada działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić nie później niż do końca września danego roku szkolnego.
 3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
 4. Zebrania Rady oraz zebrania Prezydium Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału               w głosowaniu rodzice i przedstawiciele wszystkich organów szkoły.

§ 19

 1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na zebraniu Prezydium Rady Rodziców w dniu 13-11-2017r.
 2. Z datą obowiązywania zapisów niniejszego regulaminu tracą moc zapisy poprzedniego regulaminu Rady Rodziców.
 3. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia i zatwierdzenia.

 


Prezydium Rady Rodziców