Regulamin Rady Rodziców

 

REGULAMIN  RADY  RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle

 

Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców na podstawie przepisów:
1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz.996 z późn. zm.).

2.  Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle.

§ 1

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 1. szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle.
 2. Radzie Rodziców, rozumie się przez to Radę Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 1w Jaśle.
 3. rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły.
 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle.
 2. Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji zadań szkoły.

§ 2

 1. Do kompetencji ustawowych Rady Rodziców należy:
 1. prawo występowania do wszystkich kluczowych podmiotów działających w szkole (do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego) i wokół szkoły (do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny) we wszystkich sprawach szkoły.
 2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 3. zaopiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 4. zaopiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

2.    Do pozostałych kompetencji Rady Rodziców należy:

 1. wyrażanie opinii w sprawie prowadzenia eksperymentu szkolnego (art. 45 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe),
 2. prawo do wskazania własnego przedstawiciela (rady rodziców) do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły (art. 63 ust. 14 pkt 2 lit. b ustawy Prawo oświatowe),
 3. prawo do wypowiadania się w formie wiążącej opinii (pozytywna opinia) o podjęciu działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację (art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe),
 4. prawo do złożenia wniosku o jednolity strój i prawo do uzgodnienia jego kroju (art. 100 ustawy Prawo oświatowe),
 5. prawo wypowiedzenia się (w ramach konsultacji) w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych, które umożliwiają rejestrację obrazu (monitoring) (art. 108a ustawy Prawo oświatowe),
 6. prawo do złożenia wniosku o ocenę pracy nauczyciela oraz zaopiniowania oceny (art. 6a ustawy Karta Nauczyciela),
 7. prawo do formułowania opinii w sprawie oceny dorobku zawodowego za okres stażu (art. 9c ust 6 i ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela).

3. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły. 

§ 3

 1. Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez Dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie szkoły jednolitego stroju.
 2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
 3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

§ 4

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym rodziców jest Rada Oddziałowa zwana Tróją Klasową, którą tworzą rodzice uczniów danej klasy. 
 1. Rodzice uczniów danej klasy na zebraniu rodziców wybierają spośród siebie co najmniej 3 osoby, tak, aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza Trójki Klasowej.
 2. Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu rodziców danej klasy w roku szkolnym w wyborach tajnych, w których jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 3. Kadencja Trójki Klasowej trwa od chwili wyboru do czasu wybrania nowej Trójki w kolejnym roku szkolnym. 
 4. Trójka Klasowa lub jej poszczególni członkowie mogą zostać – na wniosek co najmniej 2/3 rodziców – odwołani przed upływem kadencji. W takiej sytuacji na zebraniu przeprowadza się wybory uzupełniające lub wybory nowej Trójki Klasowej.
 5. Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.
 1. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele Rad Oddziałowych, po jednym przedstawicielu z każdego oddziału.
 2. Wybory do Prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym. Prezydium Rady Rodziców składa się z co najmniej 7 członków, tak, aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków prezydium. 
 3. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 4. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie.
 5. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, nie mniej jednak niż 50 % i jeden głos spośród oddanych głosów. 
 6. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się głosowanie uzupełniające.
 7. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

 

§ 5

 1. Członkowie Prezydium Rady Rodziców, którzy nie wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków, mogą być odwołani przed upływem kadencji na zebraniu klasowym rodziców lub przez Radę Rodziców. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków Prezydium na zebraniu rodziców wybierani są nowi członkowie. 
 2. Ustępujące Prezydium Rady Rodziców winno otrzymać absolutorium na podstawie sprawozdania jej Przewodniczącego oraz opinii Komisji Rewizyjnej.
 3. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców. 
 4. W uzasadnionych przypadkach organ nadzoru pedagogicznego może zarządzić rozwiązanie dotychczasowej Rady Rodziców przed upływem kadencji i ogłosić nowe wybory do Rady Rodziców. 
 5. Członkowie Rad Oddziałowych, Prezydium Rady Rodziców, a także Komisji Rewizyjnej, mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. 

§ 6

 1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:
 1. reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
 2. kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansową, 
 3. przygotowanie zebrania Rady Rodziców oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania,
 4. prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
 5. opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
 6. przekazywanie Dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,
 7. podpisywanie uchwał Rady Rodziców,
 8. monitorowanie stopnia realizacji podjętych uchwał przez Radę Rodziców,
 9. informowanie Rady Rodziców o stopniu realizacji podjętych uchwał,
 10. podpisywanie protokołów z zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium.
 1. Wiceprzewodniczący Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w razie jego nieobecności.
   

§ 7

Zadania sekretarza Rady Rodziców:

 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,
 2. opracowanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
 3. organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
 4. protokołowanie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
 5. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców oraz Prezydium.
   

§ 8

 1. Zadania Prezydium Rady Rodziców:
 1. bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami,
 2. odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na semestr,
 3. koordynowanie działalności Rad Oddziałowych rodziców,
 4. zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
 5. zatwierdzanie harmonogramu prac i zebrań Rady Rodziców,
 6. decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
 7. okresowe przedstawianie do ogólnej wiadomości rodziców sprawozdań z działalności Rady.
 1. Członkowie Prezydium Rady Rodziców upoważniają:
 1. przewodniczącego do opiniowania próśb mieszczących się w ramach preliminarzu wydatków na dany rok szkolny,
 2. przewodniczącego i członków Rady do wydawania zgody na wydatki z funduszu Rady Rodziców.

§ 9

Zadania Rady Oddziałowej:

 1. Współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym przy organizacji różnych form zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, umożliwiających wszechstronny rozwój uczniów i integrację zespołu.
 2. Stała współpraca z Radą Rodziców, systematyczny udział w zebraniach organizowanych przez nią oraz zapewnienie właściwego przepływu informacji pomiędzy Radą Rodziców i rodzicami uczniów danej klasy.
 3. Reprezentowanie rodziców uczniów danego oddziału wobec Dyrektora, wychowawcy i Rady Pedagogicznej.
 4. Monitorowanie dobrowolnych wpłat składek na fundusz Rady Rodziców.

§ 10

 1. Zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym. 
 2. Zebranie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
 3. Zebranie Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek co najmniej 5 członków Rady Rodziców, na wniosek Rad Oddziałowych z co najmniej 3 oddziałów, na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej – złożony do Prezydium.
 4. Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności, które podpisuje przewodniczący i sekretarz Rady Rodziców.
 5. Na posiedzenia Rady w razie konieczności, zaprasza się Dyrektora szkoły, przewodniczącego Rady Pedagogicznej i inne osoby, np. pedagoga szkolnego.

§ 11

 1. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Rady Rodziców. Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Rady Rodziców, Rady Oddziałowej lub dowolnej grupy rodziców, liczącej jednak nie mniej niż 30 osób.
 2. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane na zebraniu Rady Rodziców bądź Prezydium Rady Rodziców.

§ 12

 1. Ustala się następujący porządek obrad zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:
 1. Sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym.
 2. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i wniosek o udzielenie absolutorium Prezydium Rady – wniosek zostaje przegłosowany przez Radę Rodziców.
 3. Informacja Dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki.
 4. Ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkoły lub organizacji.
 5. Plenarna dyskusja programowa.
 6. Wybory do organów Rady Rodziców: 
  a)    zgłaszanie kandydatów do organów Rady,
  b)    wybory (tajne lub jawne), 
  c)    ustalenie listy nowych członków Prezydium i Komisji Rewizyjnej. 
 7. Wolne głosy i wnioski.
 1. Inne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad, jak opisany w pkt.1, z tym, że opuszcza się w nim punkty dotyczące wyborów i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

§ 13

 1. Uchwały Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej (m.in. w sprawie: wyboru Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej na dany rok szkolny; programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły; Regulaminu Rady Rodziców na dany rok szkolny, składki na Radę Rodziców) podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu, w głosowaniu jawnym.
 2. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady i jeden z pozostałych członków Prezydium, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego podpisuje Wice-przewodniczący i jeden z pozostałych członków Prezydium.
 3. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 14

 1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców, dobrowolnych wpłat od osób prawnych i fizycznych, mogą także pochodzić z innych źródeł.
 2. Wysokość składki rodziców ustala Prezydium Rady.
 3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w pkt.1.
 4. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo. 
 5. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na opracowanym przez Prezydium Rady planie finansowym – preliminarzu wydatków, zatwierdzonym na zebraniu Rady Rodziców. Preliminarz wydatków powinien uwzględniać potrzeby szkoły oraz ustalenia dokonane na zebraniu Rady Rodziców.
 6. W zatwierdzonym preliminarzu wydatków zmiany mogą być dokonywane wyjątkowo na podstawie uchwały prezydium Radu Rodziców.

§ 15

 1. Środki ze składki rodzicielskiej są przekazywane do dyspozycji Prezydium Rady.
 2. Prezydium Rady może wydatkować te środki na cele związane z kształceniem i wychowaniem m.in.:
  1. Wycieczki szkolne,
  2. Nagrody dla uczniów,
  3. Imprezy szkolne,
  4. Ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne’
  5. Inne związane ze wsparciem działalności statutowej.
 3. Sposób wydatkowania środków Rady może w części być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady. W takim przypadku Prezydium Rady nie może wydatkować tych środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.
 4. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium.
 5. Wydatki z funduszu Rady Rodziców mogą być dokonywane po uzyskaniu zgody przewodniczącego i jeden z pozostałych członków Prezydium, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego podpisuje Wice-przewodniczący i jeden z pozostałych członków Prezydium.
 6. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać: 
 1. Dyrektor szkoły, 
 2. wychowawcy klas, 
 3. pedagog szkolny, 
 4. Rady Oddziałowe, 
 5. członkowie Rady Pedagogicznej (nauczyciele),
 6. Samorząd Uczniowski.

§ 16

 1. Księgowość Rady Rodziców prowadzi wskazany przez Dyrektora szkoły pracownik Szkoły Podstawowej nr 1 posiadający odpowiednie do tego kwalifikacje.
 2. Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców dysponuje środkami finansowymi Rady Rodziców zgromadzonymi na rachunku  bankowym Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle.
 3. Na ostatnim zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym pracownik określony w pkt.1 przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

§ 17

 1. Kadencja Rady trwa 1 rok.
 2. Ustępująca Rada działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić nie później niż do końca września danego roku szkolnego.
 3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
 4. Zebrania Rady oraz zebrania Prezydium Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice i przedstawiciele wszystkich organów szkoły.

§ 18

 1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na zebraniu Prezydium Rady Rodziców w dniu 22-11-2018r.
 2. Z datą obowiązywania zapisów niniejszego regulaminu tracą moc zapisy poprzedniego regulaminu Rady Rodziców.
 3. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia i zatwierdzenia.

 


Prezydium Rady Rodziców