Regulamin punktowego oceniania zachowania

Regulamin jest dokumentem pomocnym dla wychowawcy klasy w ustaleniu ocen zachowania za I i II półrocze.

Za punkt wyjścia przyjęto kredyt 100 punktów, które otrzymuje uczeń na początku roku szkolnego.

Uczeń, który znieważył nauczyciela lub innego pracownika szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż nieodpowiednia, mimo że uzyskana przez niego liczba punktów upoważnia go do otrzymania oceny wyższej.

Uczeń ma możliwość uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zachowania w przypadku, gdy do wyższej oceny brakuje mu nie więcej niż 3 punkty.
W takim przypadku w terminie wyznaczonym przez wychowawcę wykonuje pracę społeczną na rzecz szkoły.

Uczniowie, którzy byli w konflikcie z prawem, zostali przyłapani na paleniu papierosów, piciu alkoholu, narkotyzowaniu się, nie mogą uzyskać wyższej niż poprawna oceny zachowania. Zachowanie nieodpowiednie w I półroczu ma wpływ na ocenę zachowania roczną. Dodatkowo przewiduje się punkty do dyspozycji wychowawcy 10 p

POZYTYWNE PRZEJAWY ZACHOWANIA

Punkty

,,+’’

Praca na rzecz szkoły i środowiska lokalnego

 •    Reprezentowanie szkoły w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych udział w  konkursie

   zaangażowanie w przygotowanie

   osiągnięcia (w zależności od rangi konkursu)

 • Reprezentowanie szkoły w uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych
 • Wzorowe sprawowanie funkcji w szkole
 • Praca w samorządzie szkolnym
 • Praca społeczna na rzecz szkoły i środowiska (przygotowanie dekoracji, obsługa sprzętu, pomoc w organizacji pikniku, kiermaszu)
 • Systematyczna praca w organizacjach szkolnych (harcerstwo, koła zainteresowań, Caritas, PCK)
 • Wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez wychowawcę lub nauczycieli (np. przygotowanie gazetki ściennej, przygotowanie plakatów, pomocy dydaktycznych)

Praca na rzecz klasy

 • Pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych (przygotowanie sal do imprez, przygotowanie dekoracji itp.)
 • Wzorowe pełnienie określonej funkcji w klasie
 • Sumienne pełnienie obowiązków dyżurnego
 • Bezinteresowna pomoc koleżeńska

Postawa ucznia, stosunek do obowiązków

 • Właściwa postawa wobec nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób, kultura bycia
 • Wzorowa frekwencja (brak godzin nieusprawiedliwionych, brak spóźnień)
 • Regularne noszenie obowiązującego mundurku szkolnego
 • Przeciwstawianie się przejawom brutalności, wulgarności (nieuleganie złym wpływom)

 

5 p

10 -15 p

10 - 30 p

5-20 p

10 p

15p/semestr

5-20 p

5p/semestr

5-10p

5-10 p

5-15p/semestr

5-10p/semestr

5-10p

do20p/semestr

do20p/semestr

do20p/semestr

10p

NEGATYWNE PRZEJAWY ZACHOWANIA

Punkty

,,-’’

Stosunek do obowiązków

 • Spóźnienia na lekcje
 • Nieobecności (nieusprawiedliwione) – 1 godz.
 • Ucieczka z  jednej lekcji
 • Całodzienne wagary
 • Brak obuwia zmiennego
 • Brak odpowiedniego stroju, wygląd (mundurek, makijaż, farbowanie włosów)           
 • Korzystanie z telefonu komórkowego na lekcji
 • Zaniedbywanie obowiązków, ignorowanie poleceń (żucie gumy, jedzenie, picie na lekcji)
 • Niewykonywanie obowiązków dyżurnego
 • Przeszkadzanie w czasie lekcji (komentarze, przerywanie nauczycielowi, uczniom)
 • Niewywiązywanie się z podjętych, zleconych przez nauczyciela zadań    

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych

 •   Palenie papierosów (także towarzyszenie palaczom, picie alkoholu, posiadanie, zażywanie narkotyków i innych środków odurzających)
 • Niewłaściwe zachowanie podczas przerw (gra w piłkę na korytarzu, bójki)
 • Stwarzanie niebezpiecznych sytuacji w pracowniach, sali gimnastycznej, na boisku, na ulicy w szatni, autobusie

Kultura osobista

 • Aroganckie zachowanie w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, rówieśników (wulgaryzmy, agresja słowna, dokuczanie, brak kultury słowa)

     Przestrzeganie zasad współżycia społecznego

 • Naruszanie wolności, godności osobistej, brak poszanowania poglądów innych ludzi (niszczenie cudzych rzeczy, wyłudzanie pieniędzy, kradzież, zastraszanie, szantaż, ubliżanie, wandalizm, przemoc)
 • Oszukiwanie nauczyciela (fałszowanie podpisów, usprawiedliwień, dopisywanie ocen)
 • Niszczenie sprzętu szkolnego dekoracji, zaśmiecanie szkoły

 

3 p

5 p

5 p

20 p

2 p

2-5 p

5 p

3-5 p

5p

3-5p

5p

30-50 p

5-20 p

5-20 p

5-20 p

10-50 p

 

20 p

10-20 p

 

Przedziały punktowe dla poszczególnych ocen (klasyfikacja semestralna i roczna)

 

I semestr

II semestr

wzorowe

Powyżej 200

Powyżej 300

bardzo dobre

200-151

221-300

dobre

150-100

151-220

poprawne

99-51

101-150

nieodpowiednie

50-11

21-100

naganne

0-10

0-20