Rada Rodziców

Rada Rodziców zwraca się z uprzejmą prośbą o wpłaty w wysokości:

  • 40,00 zł na pierwsze dziecko,
  • 20,00 zł na drugie dziecko,
  • kolejne zwolnione z opłat.

Wpłat można dokonać na konto:

nr konta: 22 8627 1011 2001 0053 1878 0002

W tytule przelewu proszę wpisać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę z dopiskiem "Wpłata na Radę Rodziców"

 

Drodzy Rodzice! Kochani Uczniowie!

Rada Rodziców pragnie poinformować, że przygotowała dla uczniów miłą niespodziankę. Otóż na drugim piętrze naszej szkoły pojawiły się nowiutkie sofy, które po powrocie do szkoły na pewno umilą czas spędzany podczas przerw. Renowację przeszły również dotychczasowe kanapy. Mamy nadzieję, że posłużą przez kolejne lata.

Środki na zakup nowych sof oraz na renowację dotychczasowych kanap przekazała Rada Rodziców.

Dyrekcja w imieniu uczniów naszej szkoły składa serdeczne podziękowania! :)

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zakup sprzętu sportowego w postaci rowerków magnetycznych, wioślarza magnetycznego  oraz skrzyni gimnastycznej.

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle


Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców na podstawie przepisów:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910).
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle.


§ 1


1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle.
2) Radzie Rodziców, rozumie się przez to Radę Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle.
3) rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców lub opiekunów prawnych uczniów szkoły.
2. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle.
3. Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji zadań szkoły.


§ 2


1. Do kompetencji ustawowych Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, obejmującego treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
3) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez Dyrektora szkoły.
2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.


§ 3


1. Celem działania Rady Rodziców jest doskonalenie statutowej działalności szkoły w zakresie:
1) organizacji pracy szkoły, procesu wychowawczego i dydaktycznego;
2) poprawy warunków technicznych i wyposażenia szkoły;
3) zapewnienia uczniom warunków bytowych i pomocy materialnej.
2. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
3. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:
1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły;
2) gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania statutowej działalności szkoły, a także ustalanie zasad użytkowania tych funduszy;
3) zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły, rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:
- znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i w klasie,
- uzyskanie rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów i trudności,
- znajomość wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
- uzyskiwanie porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci,
- wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy szkoły,
- wspieranie działalności samorządu uczniowskiego.
4) wyrażanie opinii o pracy nauczyciela, któremu Dyrektor ustala ocenę dorobku zawodowego za okres stażu:
- Rada Rodziców przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Dyrektora o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.
- Rada Rodziców może nie przedstawić opinii, co nie wstrzymuje postępowania oceniającego prowadzonego przez Dyrektora.
5) opiniowanie na wniosek Dyrektora Szkoły podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.


§ 4


1. Rada Rodziców opiniuje wprowadzenie przez Dyrektora szkoły obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
2. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców określa wzór obowiązującego na terenie szkoły jednolitego stroju dla uczniów szkoły podstawowej.
3. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców określa sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.


§ 5


1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym rodziców jest Rada Oddziałowa zwana Tróją Klasową, którą tworzą rodzice uczniów danej klasy.
1) Rodzice uczniów danej klasy na zebraniu rodziców wybierają spośród siebie co najmniej 3 osoby, tak, aby można było utworzyć funkcję przewodniczącego, skarbnika i sekretarza Trójki Klasowej.
2) Wyboru dokonuje się na pierwszym zebraniu rodziców danej klasy w roku szkolnym w wyborach tajnych, w których jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
3) Kadencja Trójki Klasowej trwa od chwili wyboru do czasu wybrania nowej Trójki w kolejnym roku szkolnym.
4) Trójka Klasowa lub jej poszczególni członkowie mogą zostać – na wniosek co najmniej 2/3 rodziców – odwołani przed upływem kadencji. W takiej sytuacji na zebraniu przeprowadza się wybory uzupełniające lub wybory nowej Trójki Klasowej.
5) Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.
2. Radę Rodziców tworzą przedstawiciele Rad Oddziałowych, po jednym przedstawicielu z każdego oddziału.
3. Wybory do Prezydium Rady Rodziców i do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym. Prezydium Rady Rodziców składa się z co najmniej 7 członków, tak, aby można było wyłonić funkcje: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków prezydium.
4. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
5. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoją zgodę na kandydowanie.
6. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów, nie mniej jednak niż 50 % i jeden głos spośród oddanych głosów.
7. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się głosowanie uzupełniające.
8. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.


§ 6


1. Członkowie Rad Oddziałowych, Prezydium Rady Rodziców, a także Komisji Rewizyjnej, którzy nie wywiązują się z nałożonych na nich obowiązków, mogą być odwołani przed upływem kadencji na zebraniu klasowym rodziców lub przez Radę Rodziców. Na miejsce ustępujących lub odwołanych członków Prezydium na zebraniu rodziców wybierani są nowi członkowie.
2. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.
3. W uzasadnionych przypadkach organ nadzoru pedagogicznego może zarządzić rozwiązanie dotychczasowej Rady Rodziców przed upływem kadencji i ogłosić nowe wybory do Rady Rodziców.


§ 7


1. Zadania przewodniczącego Rady Rodziców:
1) reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz,
2) kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców, w tym działalnością finansową,
3) przygotowanie zebrania Rady Rodziców oraz zawiadomieniu członków Rady Rodziców o terminie zebrania,
4) prowadzenie zebrań Rady Rodziców oraz Prezydium,
5) opracowanie projektu planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
6) przekazywanie Dyrektorowi szkoły oraz innym organom szkoły, organowi prowadzącemu szkołę lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny nad szkołą opinii i wniosków wypracowanych przez Radę Rodziców,
7) podpisywanie uchwał i protokółów z zebrań Rady Rodziców i prezydium.
2. Wiceprzewodniczący Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w razie jego nieobecności.


§ 8


1. Zadania Prezydium Rady Rodziców:
1) bieżące kierowanie pracą Rady Rodziców w okresie między zebraniami,
2) odbywanie zebrań w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
3) koordynowanie działalności Rad Oddziałowych,
4) zatwierdzanie planu działalności Rady Rodziców wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
5) decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,
6) okresowe przedstawianie do ogólnej wiadomości rodziców sprawozdań z działalności Rady.
2. Członkowie Prezydium Rady Rodziców upoważniają:
1) przewodniczącego do opiniowania próśb mieszczących się w ramach preliminarzu wydatków na dany rok szkolny,
2) przewodniczącego i członków Rady do wydawania zgody na wydatki z funduszu Rady Rodziców.


§ 10


Zadania Rady Oddziałowej:
1) Współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym przy organizacji różnych form zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, umożliwiających wszechstronny rozwój uczniów i integrację zespołu.
2) Stała współpraca z Radą Rodziców, systematyczny udział w zebraniach organizowanych przez nią oraz zapewnienie właściwego przepływu informacji pomiędzy Radą Rodziców i rodzicami uczniów danej klasy.
3) Reprezentowanie rodziców uczniów danego oddziału wobec Dyrektora, wychowawcy i Rady Pedagogicznej.
4) Monitorowanie dobrowolnych wpłat składek na fundusz Rady Rodziców.


§ 11


1. Zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez jej Prezydium nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.
2. Zebranie Rady Rodziców zwołuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
3. Zebranie Rady Rodziców może być zwoływane także w każdym czasie na wniosek co najmniej 5 członków Rady Rodziców, na wniosek Rad Oddziałowych z co najmniej 3 oddziałów, na wniosek Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej – złożony do Prezydium.
4. Z zebrania Rady Rodziców sporządza się protokół oraz listę obecności, które podpisuje przewodniczący i sekretarz Rady Rodziców.
5. Na posiedzenia Rady w razie konieczności, zaprasza się Dyrektora szkoły, przewodniczącego Rady Pedagogicznej i inne osoby, np. pedagoga szkolnego.


§ 12


1. Posiedzenia kontrolne Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Rady Rodziców.
2. Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawiane na zebraniu Rady Rodziców bądź Prezydium Rady Rodziców.


§ 13


1. Uchwały Rady, Prezydium i Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów członków obecnych na zebraniu, w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały podpisuje Przewodniczący lub Wice-przewodniczący lub jeden z pozostałych członków Prezydium.
3. Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności.


§ 14


1. Fundusze Rady Rodziców pochodzą z dobrowolnych składek rodziców, dobrowolnych wpłat od osób prawnych i fizycznych, mogą także pochodzić z innych źródeł.
2. Wysokość składki rodziców ustala Prezydium Rady.
3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w pkt.1.
4. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo.
5. Gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na opracowanym przez Prezydium Rady planie finansowym – preliminarzu wydatków, zatwierdzonym na zebraniu Rady Rodziców. Preliminarz wydatków powinien uwzględniać potrzeby szkoły oraz ustalenia dokonane na zebraniu Rady Rodziców.


§ 15


1. Środki ze składki rodzicielskiej są przekazywane do dyspozycji Prezydium Rady.
2. Prezydium Rady może wydatkować te środki na następujące cele:
1) dofinansowanie konkursów przedmiotowych, sportowych i innych oraz imprez o charakterze ogólnoszkolnym;
2) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych;
3) częściowe finansowanie klasowych wycieczek,
4) wydatki na inne cele realizowane uchwałą Rady Rodziców.
3. Sposób wydatkowania środków Rady może w części być zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady. W takim przypadku Prezydium Rady nie może wydatkować tych środków na inne cele bez uzyskania zgody ofiarodawców.
4. Wysokość podejmowanych środków finansowych oraz ich przeznaczenie określa Prezydium.
5. Wydatki z funduszu Rady Rodziców mogą być dokonywane po uzyskaniu zgody przewodniczącego i jednego z pozostałych członków Prezydium, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego podpisuje Wice-przewodniczący i jeden z pozostałych członków Prezydium.
6. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków finansowych z funduszu Rady Rodziców mogą składać:
1) Dyrektor szkoły,
2) wychowawcy klas,
3) pedagog szkolny,
4) Rady Oddziałowe,
5) członkowie Rady Pedagogicznej (nauczyciele),
6) Samorząd Uczniowski.


§ 16


1. Księgowość Rady Rodziców prowadzi wskazany przez Dyrektora szkoły pracownik Szkoły Podstawowej nr 1 posiadający odpowiednie do tego kwalifikacje.
2. Dyrektor w porozumieniu z Radą Rodziców dysponuje środkami finansowymi Rady Rodziców zgromadzonymi na rachunku bankowym Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaśle.
3. Na ostatnim zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym pracownik określony w pkt.1 przedstawia sprawozdanie wydatkowania funduszy Rady Rodziców.


§ 17


1. Kadencja Rady trwa 1 rok.
2. Ustępująca Rada działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić nie później niż do końca września danego roku szkolnego.
3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
4. Zebrania Rady oraz zebrania Prezydium Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice i przedstawiciele wszystkich organów szkoły.


§ 18


1. Niniejszy regulamin został zatwierdzony na zebraniu Prezydium Rady Rodziców w dniu 16-09-2020r.
2. Z datą obowiązywania zapisów niniejszego regulaminu tracą moc zapisy poprzedniego regulaminu Rady Rodziców.
3. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego ustalenia i zatwierdzenia.


Prezydium Rady Rodziców