Procedury / Regulaminy szkolne

Szczegółowe zasady oceniania uczniów

Regulamin punktowego oceniania

Procedura zgłaszania zastrzeżeń do trybu ustalania oceny z zachowania

Jawność ocen

Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Procedury dotyczące spraw wychowawczych

Program wychowawczo-profilaktyczny

Procedura organizacji egzaminu klasyfikacyjnego

Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

Procedury zapewnienienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Procedury realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów

Regulamin dyskotek szkolnych (zabaw)

Regulamin przyznawania Statuetki Romualda Traugutta

Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej

Procedura  postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę w Szkole Podstawowej nr 1  im. Romualda Traugutta

Regulamin korzystania z placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1

Zagrożenie i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów Szkoły Podstawowej nr 1


Procedury pracy Szkoły Podstawowej nr 1 w okresie pandemii

Procedury dotyczące egzaminu ósmoklasisty 

Regulacje wprowadzone od 1 września 2020r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaśle

Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkole

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

Gastronomia

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

Regulacje zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 w razie zawieszenia wszystkich zajęć stacjonarnych i przejścia na nauczanie na odległość lub zorganizowania kształcenia mieszanego

Regulamin użyczania sprzętu (laptopa) niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle

Regulamin funkcjonowania świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1 im. Romualda Traugutta w Jaśle w dniach od 9 listopada do 23 grudnia 2020r.